امور عمومی

مسئوول: علی رحمتی

شرح وظایف:

1.خدمات

2.آشپزخانه

3.نقلیه

4.فضای سبز

5.امور رفاهی

6.پانسیون و پاویون پزشکان و اینترن ها

7.انبار

8.کارپردازی

9.قراردادهای شرکت(همکاری و مساعدت با امور اداری)

10.وسایر موارد مربوط به امور عمومی