معرفی اعضا مرکز

رئیس مرکز: دکتر دلبری، دکترای علوم اعصاب سالمندی

معاون پژوهشی مرکز: دکتر علیرضا موسوی جراحی، دکترای اپیدمیولوژی

 

مدیر داخلی مرکز: مریم گودرزیان، کارشناسی ارشد پرستاری سالمندان

 

معرفی اعضای موسس مرکز

آقای دکتر محمد محمد زاده ( دکترای فیزیولوژی انسانی)

خانم دکتر اکرم کوشکی ( دکترای تغذیه)

دکتر احمد دلبری (رییس مرکز)(پزشک عمومی-دکترای علوم اعصاب سالمندی)

آقای یاسر تبرایی (کارشناسی ارشد آمار)

دکتر سید جمال میر موسوی (پزشک عمومی – کارشناسی ارشد آموزش پزشکی )

دکتر رامین شهراینی (متخصص رادیولوژی)

دکتر شگرف نخعی (روانپزشک )

دکتر محمد شوریده یزدی (متخصص گو ش وحلق)

دکتر رباب صحاف (دکترای تخصصی سلامت سالمندان)

دکتر رخشانی (دکترای آمار )

دکتر نغمه مخبر (روانپزشک)

دکتر منیر مظاهری

دکتر جمشیدی

دکتر محمد فرشته نژاد ( پزشک عمومی )

دکتر فرحناز محمدی ( دکترای پرستاری )

دکتر پریسا طاهری

دکتر منیره سادات مداح (دکترای پرستاری)

دکتر مهشید فروغان ( استادیار روانپزشکی – فلوشیپ سالمندان)