مرکز آموزشی درمانی امداد شهید بهشتی سبزوار               

دانشکده پزشکی

دفترچه ثبت فعالیت های آموزشی استاجرهای گروه بیهوشی

تهیه کننده:

دکتر شکیبا موزری - پاییز 1402

نام و نام خانوادگی کارآموز :

شماره دانشجویی:

تاریخ شروع کارآموزی :

تاریخ پایان کارآموزی:

شماره تلفن و ایمیل کارآموز:

بیمارستان های محل آموزش:

 دانشجوي گرامی؛

دفترچه حاضر تحت عنوان logbook دوره کارآموزي بیهوشی به منظور ثبت کلیه فعالیتهاي آموزشی بالینی شما طراحی شده است. در پایان دوره اطلاعات موجود در logbook جهت ارزیابی و تعیین نمره مورد استفاده قرار می گیرد. لذا خواهشمند است در تکمیل و نگهداری آن دقت فرمایید.

مقررات و ضوابط کاراموزی بیهوشی:

1- حضور کاراموز در تمام هفته بجز روزهای تعطیل، براساس برنامه ای که در ابتدای دوره در اختیار ایشان قرار می گیرد الزامی است.

2- ساعت حضور تمام کارآموزان در اتاق عمل یا ICU از  8:00 الی 13:00 می باشد.

3- تاخیر یا غیبت غیرموجه و بدون هماهنگی با استاد مربوطه، معادل با نمره صفر است.

4- جهت حضور در اتاق عمل یا ICU پوشیدن لباس مخصوص اتاق عمل، کلاه، ماسک و کاور کفش الزامی است.

5- استفاده از تلفن همراه در اتاق عمل، ICU و کلاس های آموزشی ممنوع است.

 راهنماي تکمیل :logbook

1- زمان تکمیل logbook از ابتدای دوره شروع می شود.

2- کارآموز باید اطلاعات مربوط به عملکرد خود را در قالب logbook جمع آوری نماید.

3- کارآموز باید بلافاصله پس از انجام هر فعالیت آموزشی و مهارت بالینی نسبت به ثبت مشخصات آن در logbook اقدام کند.

4- کلیه اطلاعات ثبت شده در logbook بایستی به تایید استاد مربوطه برسد.(فعالیت های فاقد تأیید، قابل قبول نمی باشند)

5- تعداد موارد ذکر شده جهت مهارت‌های بالینی در logbook، حداقل قابل قبول است.

6- جهت ارتقا آموزشی کارآموز بایستی فرم نظرسنجی که در پایان logbook است را تکمیل نماید.

7- کارآموز بایستی logbook را در پایان دوره به کارشناس آموزش بیمارستان تحویل دهد.

8- کارآموز بایستی در طول دوره هر زمان که گروه آموزشی و دانشکده صلاح بداند logbook را تحویل دهد .

9- در صورت عدم تحویل logbook نمره پایان دوره برای کارآموز ثبت نخواهد شد.

 فعالیت آموزشی(1) : حفظ راه هوایی و تنفس

الف) قرارگیری صحیح آموزش گیرنده بر بالین بیمار و تخت اتاق عمل

ب) مانورهاي بازکردن راه هوایی(head tilt-chin lift & jaw trust) 

ج) استفاده صحیح از oral airway

د) استفاده صحیح از ماسک صورت

ه) تهویه ریوي مناسب با استفاده از ماسک و بگ  

 

ردیف

نام بیمار

شماره پرونده

الف

ب

ج

د

ه

ارزشیابی

امضا استاد

موفق

ناموفق

موفق

ناموفق

موفق

ناموفق

موفق

ناموفق

موفق

ناموفق

خوب

متوسط

ضعیف

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فعالیت آموزشی(2) : لارنگوسکوپی و اینتوباسیون

الف) قرارگیری صحیح آموزش گیرنده بر بالین بیمار و تخت اتاق عمل

ب) آماده سازي وسایل مورد نیاز

ج) انتخاب تیغه مناسب و استفاده صحیح از لارینگوسکوپ

د) لوله گذاري تراشه   

ه) چک کردن محل مناسب لوله تراشه و اطمینان از صحت لوله گذاري

 

ردیف

نام بیمار

شماره پرونده

الف

ب

ج

د

ه

ارزشیابی

امضا استاد

موفق

ناموفق

موفق

ناموفق

موفق

ناموفق

موفق

ناموفق

موفق

ناموفق

خوب

متوسط

ضعیف

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فعالیت آموزشی(3) : جاگذاری ماسک حنجره(laryngeal mask airway or LMA)

الف) قرارگیری صحیح آموزش گیرنده بر بالین بیمار و تخت اتاق عمل

ب) انتخاب LMA شماره مناسب و آماده سازی آن(lubrication)

ج) جاگذاری صحیح LMA

د) چک کردن محل مناسب LMA و اطمینان از صحت جاگذاري

 

ردیف

نام بیمار

شماره پرونده

الف

ب

ج

د

ارزشیابی

امضا استاد

موفق

ناموفق

موفق

ناموفق

موفق

ناموفق

موفق

ناموفق

خوب

متوسط

ضعیف

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فعالیت آموزشی(4) : برقراري راه داخل وریدي محیطی  

الف) آماده سازي وسایل مورد نیاز

ب) آماده سازي محل رگ گیري

ج) انجام صحیح تکنیک کانولاسیون وریدي محیطی   

 

ردیف

نام بیمار

شماره پرونده

الف

ب

ج

ارزشیابی

امضا استاد

موفق

ناموفق

موفق

ناموفق

موفق

ناموفق

خوب

متوسط

ضعیف

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فعالیت آموزشی(5) : استفاده مقدماتی از ونتیلاتور

الف) تنظیم اولیه ونتیلاتور(موارد ساده)

 

ردیف

نام بیمار

شماره پرونده

الف

ارزشیابی

امضا استاد

موفق

ناموفق

خوب

متوسط

ضعیف

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فعالیت آموزشی(6) : مشارکت در احیاء قلبی ریوي پایه (BLS) در بزرگسالان

الف) اجرای صحیح مراحل (BLS)

ب) وضعیت صحیح قرارگیري بربالین احیاء شونده  

ج) تهویه مناسب با آمبوبگ و ماسک روي مانکن

د) ماساژ صحیح قفسه سینه روي مانکن  

 

ردیف

نام بیمار

شماره پرونده

الف

ب

ج

د

ارزشیابی

امضا استاد

موفق

ناموفق

موفق

ناموفق

موفق

ناموفق

موفق

ناموفق

خوب

متوسط

ضعیف


1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


جدول کنفرانس های آموزشی

 

ردیف

عنوان

تاریخ برگزاری

نام و امضا استاد

1

مقدمه ای بر بیهوشی شامل بیهوشی رژیونال و جنرال

 

 

2

داروهای بیهوشی

 

 

3

CPR (1)

 

 

4

CPR (2)

 

 

5

ترانسفوزیون خون و فراورده های خونی

 

 

6

تهویه مکانیکی

 

 

7

مدیریت درد

 

 

8

اکسیژن درمانی

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

 

دانشجوی گرامی،

جدول زیر به منظور خودارزیابی شما از مهارت های آموخته شده در پایان این دوره آموزشی می باشد. لطفا با پاسخ دادن دقیق به موارد مطرح شده، اساتید را در برگزاری بهتر این دوره یاری نمایید.

مهارت

بسیارخوب

خوب

متوسط

ضعیف

بسیارضعیف

انجام مانورهاي حفظ راه هوایی

 

 

 

 

 

گرفتن صحیح ماسک صورت

 

 

 

 

 

جاگذاری صحیح oral airway

 

 

 

 

 

انجام صحیح تهویه ریوي با ماسک و بگ

 

 

 

 

 

آماده کردن وسایل لازم برای لوله گذاري تراشه

 

 

 

 

 

لارنگوسکوپی مستقیم

 

 

 

 

 

چک محل لوله تراشه برای اطمینان از صحت لوله گذاری

 

 

 

 

 

فیکس کردن لوله تراشه

 

 

 

 

 

آماده کردن وسایل لازم برای جاگذاري LMA

 

 

 

 

 

جاگذاري صحیح  LMA

 

 

 

 

 

آماده سازي وسایل مورد نیاز جهت کانولاسیون وریدی محیطی

 

 

 

 

 

انجام صحیح تکنیک کانولاسیون وریدي محیطی

 

 

 

 

 

فیکس کردن کاتتر داخل وریدي و برقراري جریان سرم

 

 

 

 

 

 

این logbook در آخرین روز کارآموزی به تاریخ................................به واحد آموزش بیمارستان....................................... تحویل داده شد.

امضا کارآموز:  

  نام و امضا کارشناس آموزش:                                                                

 

                                                                                                                                "موفق باشید"