مرکز آموزشی درمانی امداد شهید بهشتی سبزوار

دفترچه ثبت فعالیت های بالینی کارآموزان

 طب اورژانس

Log BOOK

 دانشکده پزشکی

تهیه کننده: دکتر طهورا افشاری صالح 1401

این قسمت توسط دانشجو تکمیل گردد

نام و نام خانوادگی:                                                                         شماره دانشجویی:

تاریخ کار آموزی : از  ..... /..... / .....    تا   ...../...../ .....                    محل کارآموزی :  بیمارستان..................

شماره تماس:

e-mail :

                                                                         امضا

این قسمت توسط مسئول آموزش کاراموزی تکمیل میگردد.

تاریخ : ..... / ..... / .....

تایید میگردد که خانم/آقای.......................کارآموز دوره پزشکی عمومی در برنامه های آموزشی بخش بالینی به طور کامل شرکت نموده و وظایف معین شده در دفترچه را انجام داده است.                                                                         امضا

مقدمه:

کارآموز گرامی:

ضمن عرض خیرمقدم ورود شما به دوره طب اورژانس ، باتوجه به اهداف پیش بینی شده حضور شما را در این دوره ، لطفا به موارد زیر توجه فرمایید و این دفترچه را در پایان بخش (آخرین روز دوره) به مسئول آموزش تحویل دهید.

·         درطول دوره حضور شما در این دوره ، فعالیت های شما به طور مستمر زیر نظر اساتید ارزیابی می شود.

·         دفترچه را با نظم و دقت تکمیل نموده و در حفظ آن کوشا باشید . اقدامات عملی و فعالیت های علمی و آموزشی را در Log BOOK  به صورت روزانه ثبت و به امضا استاد مربوطه برسانید.

·         حضور کاراموزان در بخش به صورت روزانه (غیر از روز های تعطیل) و با برنامه ای که در ابتدای ماه در اختیار ایشان قرار میگیرد خواهد بود.

·         تاخیر و غیبت غیر موجه بدون هماهنگی با استاد مربوطه برابر با اخراج از بخش است.

·         از بین کاراموزان یک نفر به عنوان نماینده انتخاب میشود که رابط بین واحد آموزش بیمارستان ، اساتید و کاراموزان خواهد بود.

·         پوشیدن روپوش سفید و اتصال اتیکت شناسایی روی سینه به نحوی که قابل رویت باشد در هنگام حضور در بخش الزامی است.

·         کاراموز باید در گفتار و پوشش و مرز متعهد به شئونات اسلامی و حرفه ی مقدس پزشکی بوده و رفتار متناسب با شان پزشک را رعایت کند.

·         استفاده از تلفن همراه در کلیه بخش های بالینی و کلاس های آموزشی و درمانگاه ها ممنوع میباشد.

·         کاراموزان باید به بررسی از بیماران شرح حال گرفته و معاینات لازم را انجام دهند.

·         تکمیل Log BOOK  بایستی از ابتدای دوره کاراموزی شروع شود.

·         چناچه کاراموزی دفترچه Log BOOK  خود را ارائه ندهد امتیاز مربوطه را کسب نخواهد کرد و حق اعتراض در مورد کسر نمره از وی سلب خواهد شد.

·         دانشجویان باید کنفرانس های محوله را در تاریخ های مشخص شده زیر نظر اساتید به درستی و با تسلط ارائه نمایند.

  اهداف دوره طب اورژانس:

·         از دانشجو انتظار می رود در پایان این دوره علائم و شکایات شایع در این بخش شامل :

·         ایست قلبی تنفسی

·         مولتیپل تروما

·         درد قفسه سینه

·         درد شکم 

·         تنگی نفس

·         ضعف و بیحالی

·          کاهش سطح هوشیاری

·          علائم شایع نرولوژیک (سردرد سرگیجه تشنج) 

 را بشناسد و نحوی برخورد با این شکایات و نحوی اخذ شرح حال مناسب انجام معاینات لازم و درخواست اقدامات تشخیصی و درمانی را به درستی بداند.

·         نیز دانشجو باید بتواند در مورد این شکایات برای بیمار تشخیص افتراقی مناسب را مطرح نماید .

·         دانشجو باید بتواند تریاژ استاندارد در شرایط عادی براساس پروتکل ها را انجام دهد.

·         مانور های پایه ادراه راه هوایی و به کار گیری تجهیزات کمکی راه هوایی را بداند.

·         از احیا قلبی ریوی پایه(BLS) شامل ماساژ قلبی تنفس دهان به دهان-تنفس با ماسک- مانور هایملیخ و AED را به خوبی اطلاع داشته باشد و قادر به انجام آن باشد.

·         با نحوی انجام و تفسیر ECG و مانیتورینگ قلبی تنفسی اگاهی داشته باشد.

·         توانایی رگ گیری را داشته باشد.

·         با وسایل لازم جهت سونداژ مثانه و تعبیه لوله نازوگاستریک نحوی انجام آنها اشنایی کامل داشته باشد.

·         دانشجو باید بتواند تزریقات زیرجلدی و عضلانی و وریدی را به خوبی انجام دهد.

·         دانشجو باید از نحوی مراقبت از زخم شستشو پانسمان ،انواع زخم و وسایل مورد نیاز جهت ترمیم زخم و نحوی ترمیم زخم ها آگاهی کامل داشته باشد.

·         دانشجو باید نسبت به مراقبت اولیه بیمار ترومایی (Primary survey) احاطه کامل را داشته باشد.

 ارزشیابی عملکرد بالینی کارآموزان به وسیله مقیاس دیداری

نمودار کیفیت عملکرد ( 10 به مثابه 100 )

11

2

10

3

4

5

6

7

8

9

نمره

کمتر از حد انتظار

بیش از حد انتظار انتظار

در حد انتظار

کیفیت عملکرد

 

عملکرد

معیار

نمره

بیش از حد انتظار

مراحل انجام فعالیت را به طور کامل ، با ترتیب صحیح ، دقیق و ماهرانه انجام می دهد.

>8

در حد انتظار

مراحل انجام فعالیت را به طور کامل و با ترتیب صحیح انجام می دهد.

5-8

کمتز از حد انتظار

بخشی از مراحل انجام فعالیت انجام نشود یا اشتباه انجام شود.

5>

 

رویکرد به شکایات شایع بخش

دردشکم

تعداد تمرین تحت نظارت

تشخیص بیمار

شماره پرونده

تاریخ

تایید استاد

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

مولتیپل تروما MT

تعداد تمرین تحت نظارت

تشخیص بیمار

شماره پرونده

تاریخ

تایید استاد

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

کاهش سطح هوشیاری

تعداد تمرین تحت نظارت

تشخیص بیمار

شماره پرونده

تاریخ

تایید استاد

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 علائم شایع نرولوژیک (سردرد،سرگیجه،تشنج)

تعداد تمرین تحت نظارت

تشخیص بیمار

شماره پرونده

تاریخ

تایید استاد

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

    ایست قلبی-تنفسی و شرکت در احیا بیمار

تعداد تمرین تحت نظارت

تشخیص بیمار

شماره پرونده

تاریخ

تایید استاد

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

درد قفسه سینه

تعداد تمرین تحت نظارت

تشخیص بیمار

شماره پرونده

تاریخ

تایید استاد

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 تنگی نفس

تعداد تمرین تحت نظارت

تشخیص بیمار

شماره پرونده

تاریخ

تایید استاد

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

ضعف و بیحالی

تعداد تمرین تحت نظارت

تشخیص بیمار

شماره پرونده

تاریخ

تایید استاد

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

اقدامات عملی

   ECGو مانیتورینگ قلبی

 

تاریخ  انجام

شماره پرونده

تشخیص

تایید و ارزیابی استاد

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

  NG

 

تاریخ  انجام

شماره پرونده

تشخیص

تایید و ارزیابی استاد

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 سوندفولی

 

تاریخ  انجام

شماره پرونده

تشخیص

تایید و ارزیابی استاد

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

ترمیم زخم

 

تاریخ  انجام

عمل جراحت

تایید و ارزیابی استاد

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

  تزریق عضلانی ، وریدی ، زیرجلدی

 


تاریخ  

نام دارو و نحو تزریق

تایید و ارزیابی استاد

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

   شرکت در احیا بیمار تروماییATLS

  


تاریخ  و مکان نظارت

شماره پرونده

تایید و ارزیابی استاد

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

  آتل بندی در آسیب های اندام ها

 


تاریخ  

شماره پرونده

اندام مورد نظر و تشخیص

تایید و ارزیابی استاد

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

فعایت های علمی ارائه شده

ردیف

فعایت های علمی/آموزشی انجام شده

عنوان

تایید و ارزشیابی استاد

1

ارائه کنفرانس

 

 

2

فعالیت پژوهشی

 

 

3

تهیه پمفلت آموزشی/آموزش به بیمار/پوستر آموزشی

 

 

نمره شما از نظر اخلاق اسلامی-اجرای آیین نامه رفتار و پوشش حرفه ای دانشجویان دانشکده های  دانشگاه های علوم پزشکی کشور ( مصوب شورای فرهنگی وزرات متبوع )-تعهد به حرفه مقدس پزشکی ،نظم و انظباط در راند ها و جلسات آموزشی  و مهارت های ارتباطی با در نظر گرفتن موارد چهارده گانه زیر محاسبه میشود.

1-تلاش جهت ارتقاء علمی منعکس در مطالعات انجام شده در مورد بیماران مربوطه،کنفرانس های علمی،سوالات مطرح شده و پاسخ های آن و انجام مسئولیت هایی که به عهده شما گذارده میشود.

2-شناخت کامل بیماران مربوطه و اشراف کامل بر وضعیت آنان و برمطالب مندرج در پرونده

3-شناخت کامل درمان و نوع داروهای بیمار و عوارض احتمالی آنها

4-ارتباط محرمانه با بیماران و ارج نهادن به جایگاه انسانی والای آنها درنزد خداوند و گوش کردن فعال

5-ارتباط محرمانه با کلیه پرسنل آموزشی،بهداتشی،درمانی (ارتباط بین فردی موثر)

6-همکاری گروهی موثر با دانشجویان و کارورزان

7-تحقیق فعال درمورد بیماری و  caseهای مشابه بیمار مربوطه درمنابع و اینترنت

8-با درک این مفهوم که نجات یک انسان درپیشگاه خداوند به مثابه نجات همه انسان هاست و هرگونه خدمت علمی،عملی،اخلاقی،رفتاری، پیگرانه و راهنمایی به یک بیمار خدمت به همه بیماران است نشان دادن علمی اهمیت دادن به سرنوشت بیمار در بخش،با خدمت کردن به بیمار در بخش ، باخدمت کردن به بیماران به عنوان خط مقدم تیم درمانی از جمله با گرفتن V.S  بیماران قبل از جلسه مورنینگ ، دقت کردن و گزارش تغییر قطر پاهای بیمار،بروز زخم بستر ،تغییر علامت ها ، شروع بروز عوارض ،تذکر در مورد شروع تغذیه بیماران، همکاری در آموزش بیماران

9-رعایت نظم و اجتناب از ایجادهرگونه اختلال درهنگام اجرای برنامه های آموزشی

10-داشتن رفتار حرفه ای مناسب و متناسب با منزلت دانشجویی

11-حفاظت و استفاده صحیح از امکانات ،تجهیزات و وسایل عمومی در اختیار

12-استفاده از لباس فرم تمیز،مرتب و مناسب در طول مدت دوره

13-تناسب ظاهر با شئونات اسلامی و عرف جامعه ی دانشگاهی

14-نصب کارت شناسایی ارائه شده از سوی معاونت آموزشی بر روی لباس فرم در طول مدت دوره

جدول ارزیابی دانشجو در کشیک

ردیف

تاریخ

ساعت حضور

پزشک کشیک

ارزیابی استاد

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13