مرکز آموزشی درمانی امداد شهید بهشتی سبزوار

دفترچه ثبت فعالیت های بالینی کارآموزان جراحی

 Log BOOK

  دانشکده پزشکی

" این قسمت توسط دانشجو تکمیل می شود"

نام و نام خانوادگی:

شماره دانشجویی:

تاریخ کار آموزی :

شروع:  ...................         پایان:...................

محل کارآموزی :                             بیمارستان:

شماره تماس:

e-mail :

این دفترچه را در آخرین روز کاراموزی به واحد آموزش بیمارستان تحویل خواهم داد.

امضاء کاراموز

فهرست:

موضوع

صفحه

مقدمه

5

برنامه فعالیت های آموزشی بخش جراحی کاراموز

6

اهداف آموزشی کاراموز در بخش جراحی عمومی

7

بخش ها، مقررات کلی و شرح وظایف

10

بیماریهایی که استاژر باید در بخش جراحی عمومی با آن آشنا شود

13

مواردی که استاژر در بخش فوریت های جراحی باید با آن آشنا شود

20

مهارت های عملی که استاژر باید در بخش جراحی بیاموزد

22

جدول حضور و غیاب دانشجویان در گزارش صبحگاهی و معرفی بیماران

26

جدول ارزیابی دانشجو در کشیک

27

جدول ثبت کنفرانس دانشجویان

29

جدول ارزیابی پرونده های بخش جراحی

30

جدول ثبت اطلاعات حضور در درمانگاه

31

ارزیابی انضباط و اجرای آیین نامه رفتار و پوشش حرفه ای دانشجویان

32

ارزیابی عملکرد درون بخشی

33

ثبت طرح یا نوآوری پیشنهادی

34

ارزیابی پایان دوره

35

 

مقدمه:

کاراموز گرامی:

شما در طول دوره بالینی در زمینه های مختلف آموزشی، پژوهشی و علمی تجربیات گوناگونی را کسب خواهید کرد و در طول دوره آموزش حرفه پزشکی گاه مستقل و گاه تحت نظر اساتید تجربیات جدیدی را فرا می گیرید. تجزیه و تحلیل این اطلاعات توسط اساتید، راهنمای ارزنده  ای برای پی بردن به کاستی های آموزشی و رفع آنها خواهد بود. این مجموعه در اختیار شما قرار گرفته است تا فعالیت های شما به طور مستمر زیر نظر استاتید ارزیابی شود و در نهایت در جهت ارتقاء آموزش بالینی مورد استفاده قرار گیرد. از شما کارورز گرامی انتظار می رود ضمن ثبت اطلاعات، در حفظ آن کوشا بوده تا به عنوان ابزاری جهت ارزیابی علمی و عملی شما مورد استفاده قرار گیرد.

·         دفترچه را بانظم و دقت تکمیل نموده و در حفظ آن کوشا باشید.

·         دفترچه را در آخرین روز دوره بالینی به مسئول کارورزی تحویل دهید.

·         برگ پایانی دفترچه در پایان دوره به دانشکده پزشکی تحویل خواهد شد.

  مقررات و ضوابط کاراموزی در بخش جراحی :

1.      ساعات حضور تمامی کاراآمورزان در بخش 30/7 صبح الی 1 بعدازظهر  و برنامه کلی بخش به شرح ذیل میباشد. ( برنامه روزانه)

2.      حضور تمامی کارآموزان در گزارش صبحگاهی (morning report) الزامی است.

3.      حضور کارآموز در راند های روزانه ، گرند راندها ، درمانگاه ، کلاس های آموزشی،اتاق عمل و Skill lab طبق برنامه الزامی است.

4.      حضور در کشیک های بعدازظهر الزامی است و ترک کشیک در هر ساعتی بدون هماهنگی با مسئول مربوط به منزله حذف بخش کاراموز است.

5.      تاخیر و غیبت غیرموجه بدون هماهنگی با استاد مربوطه، برابر با اخراج از بخش است.

6.      از بین کاراموزان یک نفر به عنوان نماینده انتخاب میشود که رابط بین واحد آموزش بیمارستان ، اساتید و کاراموزان خواهد بود.

7.      پوشیدن روپوش سفید و الصاق اتیکت شناسایی روی سینه به نحوی که قابل رویت باشد، در هنگام حضور در بخش ، درمانگاه و .... الزامی است.(جهت حضور در اتاق عمل ، همراه داشتن لباس شخضی مخصوص اتاق عمل الزامی است.)

8.      همه بیماران بایستی دانشجوی مشخصی داشته باشند.

9.      کاراموزان بایستی ار بیمار خود به درستی شرح حال گرفته ، سیر بیماری و معاینات روزانه خود را در پرونده بیمار ثبت کند.

10.  کلیه شرح حال ها بایستی دارای تاریخ ، نام و امضای کارآموز باشد.

11.  کارآموزان بایستی علاوه بر شناخت دقیق بیمار خود ، سایر بیماران بخش را هم بشناسند.

12.  کارآموز بایستی در گفتار و پوشش خود متعهد به شئونات اسلامی و حرفه مقدس پزشکی بوده و رفتار مناسب با شان پزشک را رعلایت کند.

13.  استفاده از تلفن همراه در کلیه بخش های بالینی ، کلاس های آموزشی ، درمانگاه ، اورژانس ، اتاق عمل و  Skill lab ممنوع است.

  مقررات تکمیل LOG BOOK

1.         دفترچه را در تمام مدت کارآموزی همراه داشته باشید.

2.         تکمیل  LOG BOOK  بایستی از ابتدای دوره کارآموزی شروع شود.

3.         کارآموز بایستی  اقدامات عملی و فعالیت های علمی و آموزشی خود را طبق جداول موجود در  LOG BOOK روزانه ثبت و به امضای استاد مربوطه برساند.

4.         گروه آموزشی میتواند در هر زمان که تشخیص دهد LOG BOOK را جهت بررسی در اختیار گیرد.

5.         نگهداری این دفترچه تا پایان بخش الزامی است و کارآموز موظف است LOG BOOK خود را در پایان دوره جهت محاسبه نمره به واحد آموزش بیمارستان تحویسل دهد .

6.         چنانچه کارآموزی دفترچه خود را ارائه ندهد ، امتیاز مربوطه را کسب نخواهد کرد و حق اعتراض در مورد کسر نمره از وی سلب خواهد شد .

7.         در شرایط خاص  با صدور دفترچه المثنی از نمره پایان بخش کارآموز کسر خواهد شد ، لذا در حفظ و نگهداری ۀن کوشا باشید.

                                                                                                                      اهداف آموزشی گروه جراحی

هدف کلی :

آشنایی با نحو برخورد با بیماران مبتلا به بیماری های شایع جراحی و کسب مهارت های شناختی ، نگرش و کاربردی جهت رسیدن به تشخیص بیماری و اصول اولیه پیشگیری و درمان

اهداف ویژه :

در پایان دوره انتظار می رود کارآموزان توانایی های زیر  راکسب کنند :

1-      کسب مهارت در برخورد درست و منطبق با اخلاق پزشکی با بیماران ، اساتید و پرسنل

2-     مهارت کامل در گرفتن شرح حال از بیماران مبتلا به بیماری های شایع جراحی

3-      کسب مهارت در معاینه فیزیکی دقیق و صحیح در بیماری های جراحی شامل معاینات تیروئید، قلب و عروق محیطی ، ریه و قفسه صدری ، شکم و لگن

4-      براساس یافته های شرح حال و معاینه یک problem list تهیه کند.

5-      براساس شرح حال و یافته های بالینی تشخیص های افتراقی مناسب را ارائه دهد.

6-      براساس تشخیص های افتراقی آزمایشات پاراکیلینیکی را درخواست کند.

7-      علائم بالینی ، معاینه فیزیکی ، روش های تشخیصی ، تشخیص های افتراقی و نحو برخورد با بیماری های شایع جراحی را دسته بندی کرده و توضیح دهد.

8-      سونداژ ادراری را روی مولاژ بدرستی امجام دهد.

9-      سوچور زخم ها را روی مولاژ انجام دهد.

10-  تعبیه و خروج چست تیوپ را روی مولاژ انجام دهد.

11-  با وسایل جراحی ساده و روش استفاده از آنها آشنا گردد.

12-  اصول استریلیتی در انجام جراحی های سرپایی را بداند.

13-  اصول اولیه در انجام جراحی های سرپایی را بداند.

14-  اصول اولیه در برخورد با اورژانس ها را بداند.

15-  توانایی تفسیر آزمایشات رایج در جراحی را داشته باشد.

16-  توانایی تفسیر بررسی های رادیولوژیک شایع در جراحی شامل سونوگرافی ، گرافی شکم ،  CXR،گرافی لگن را داشته باشد.

17-  اصول اولیه برخورد اولیه و درمان بیماری های شایع درمانگاهی را بداند.

18-  اصول اداره راه هوایی را بداند.

19-  اصول تزریقات عضلانی و وریدی را بداند.

اهداف حیطه دانش :

§         شکم حاد

§         آب و الکترولیت و مایع درمانی

§         هموستاز (اصول ترانسفوزیون)

§         علل شوک و درمان آن

§         برخورد با تروماهای شایع ( ارزیابی اولیه و ثانویه ، احیا و کنترل خون ریزی )

§         عغونت های نیازمند جراحی و عفونت های شایع بعد از جراحی

§         ایسکمی مزانتریک

§         شکایات شایع پستان ( توده ، درد ، ترشح )

§         بیماری های کبد ( کیست ، هیداتیک ، آبسه کبدی ، توده های بدخیم و خوش خیم )

§         بیماری های طحال ( اسپلنکتومی و عوارض آن )

§         سوختگی ( اقدامات اولیه احیا ، مراقبت ها )

§         بیماری های وریدی (   ، واریس ، نارسایی مزمن وریدی )

§         بیماری های شریانی

§         زخم های دیابتی

§         خون ریزی های گوارشی فوقانی و تحتانی

§         اورژانسهای جراحی اطفال

§         بیماری ریه و قفسه سینه ( تومور ریه ، آبسه ریه ، ندول منفرد ریوی ، کیست هیداتیک ریه ، پنوموتوراکس ،پلورال افیوژن )

 اهداف حیطه مهارت :

§         کارآموز باید در پایان دوره قادر به انجام مهارت های زیر باشد:

§         شرح حال گیری و معاینه عمومی بیماران جراحی

§         تشخیص شکم حاد

§         معاینه پستان

§         معاینه رکتال

§         تشخیص هرنی

§         معاینه تیروئید

§         معاینه توراکس

§         معاینه کامل عروق محیطی

§         کنترل خونریزی خارجی

§         رگ گیری و پونکسون وریدی

§         کاربرد ابزار های ساده جراحی

§         تکنیک های آسپتیک ، پوشیدن دستکش ، شستشوی دست جهت جراحی ( اسکراب)

§         بی حسی موضعی

§         تزریقات وریدی ، عضلانی ، زیرجلدی و داخل جلدی

§         تعبیه سوند ادراری

§         بخیه زدن و بخیه کشیدن

§         پانسمان کردن و بانداژ

§         بازکردن راه هوایی ( ماسک گیری ، انتوباسیون)

      بیماری هایی که کارآموز باید در بخش جراحی عمومی با آن آشنا شود

(شامل شرح حال، معاینه،روش های تشخیصی،تفسیر آزمایشات واقدامات درمانی )

موضوع

نام بیمار

شماره پرونده

تاریخ

استاد

آپاندیسیت

(8 مورد)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سرطان معده

(2 مورد)

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع

نام بیمار

شماره پرونده

تاریخ

استاد

هموروئید

 (5 مورد)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تروما

 (8 مورد)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع

نام بیمار

شماره پرونده

تاریخ

استاد

فیشر

(5 مورد)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سرطان کولون

(2 مورد)

 

 

 

 

 

 

 

 

خونریزی گوارشی

( 3 مورد)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بیماری های تیروئید

( 3 مورد )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع

نام بیمار

شماره پرونده

تاریخ

استاد


هرنی

( بزرگسالان اطفال )

(8 مورد)

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


بیماری های عروق

(2 مورد )

 

 

 

 


 

 

 

 


سرطان مری

( 1 مورد )

 

 

 

 


موضوع

نام بیمار

شماره پرونده

تاریخ

استاد


انسداد روده

(4مورد)

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


پریتونیت

(4 مورد)

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


بیماری های جراحی ریه و پلور

(4 مورد)

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 موضوع

نام بیمار

شماره پرونده

تاریخ

استادیبماری های کیسه صفرا

(6 مورد)

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 ایکتر انسدادی

(2مورد)

 

 

 

  

 

 

 بیماری های پستان

(5 مورد)

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

موضوع

نام بیمار

شماره پرونده

تاریخ

استاد

سینوس و آبسه پیلونیدال

(4مورد)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آبسه پری آنال

(4مورد)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


مجموع امتیاز از 40 نمره :

 

 

 

 

مواردی که کارآموز در بخش فوریت های جراحی باید با آنها آشنا شود

موضوع

نام بیمار

شماره پرونده

نقش دانشجو

تاریخ

استاد

Orderبیماران ترومایی

(10مورد)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orotrcheal

Intubation

(2مورد)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastric lavage

(1مورد)

 

 

 

 

 

 

موضوع

نام بیمار

شماره پرونده

نقش دانشجو

تاریخ

استاد

 

Airway

protection

(5مورد)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Philadelphia

Collar fixation

(5مورد)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shock

Management

(5مورد)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهارت های عملی که کارآموز باید در بخش جراحی بیاموزد

موضوع

نام بیمار

شماره پرونده

نقش دانشجو

تاریخ

استاد

رگ گیری و پونکسیون شریانی

(10مورد)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دبریدمان زخم

(2مورد)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع

نام بیمار

شماره پرونده

نقش دانشجو

تاریخ

استاد

بخیه زدن و کشیدن

(5مورد)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شست و شو و پانسمان

(5مورد)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chest Tube

Insertion

(3مورد)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ختنه

(1مورد)

 

 

 

 

 

موضوع

نام بیمار

شماره پرونده

نقش دانشجو

تاریخ

استاد

تعبیه  فولی

(5مورد)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعبیه NGT

(5مورد)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آتل بندی در آسیب های اندامی

(5مورد)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع

نام بیمار

شماره پرونده

نقش دانشجو

تاریخ

استاد

بی حسی موضعی و پوشیدن استریل دستکش و کار با ابزار جراحی

(4مورد)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تزریقات عضلانی داخل جلدی وریدی

(4مورد)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درناژ آبسه

(3مورد)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


مجموع امتیاز از  40 نمره  :

 

جدول حضور و غیاب دانشجویان در گزارش صبحگاهی و معرفی بیماران (حداقل 8 جلسه در هر ماه)

 

ردیف

تاریخ

درصورت Presentکردن بیمار توضیحات آنها ثبت شود

تایید استاد

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

جدول ثبت کنفرانس دانشجویان

ردیف

تاریخ

عنوان کنفرانس

نظر استاد

خوب

متوسط

ضعیف

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

جدول ارزیابی دانشجو در کشیک

ردیف

تاریخ

پزشک کشیک

توضیحات

خوب

متوسط

ضعیف

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

مجموع امتیاز از 10 نمره :

جدول ثبت اطلاعات حضور در درمانگاه

 

بیمار

نحوه ارائه شرح حال

انجام معاینه فیزیکی دقیق

درج دقیق و صحیح اطلاعات

برخورد مناسب با بیمار

تاریخ

امضا استاد

خوب

متوسط

بد

خوب

متوسط

بد

خوب

متوسط

بد

خوب

متوسط

بد

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 


مجموع امتیاز از 10 نمره :

 ارزیابی انضباط و اجرای آیین نامه و پوشش حرفه ای دانشجویان دانشکده ها و دانشگاه های علوم پزشکی کشور(مصوب شورای فرهنگی وزارت متبوع)

1

اخلاق و سلوک با اساتید

1 امتیاز

2

انضباط و وقت شناسی

1 امتیاز

3

مسئولیت پذیری در قبال بیمار و برخورد مناسب با بیمار

1 امتیاز

4

حفاظت و استفاده صحیحاز امکانات،تجهیزات و وسایل عمومی در اختیار

1 امتیاز

5

استفاده از لباس فرم تمیز،مرتب و مناسب  در طول مدت دوره

1 امتیاز

6

تناسب ظاهر

1 امتیاز

امضاء مدیرگروه :

نمره نهایی :مجموع امتیاز از 6 نمره :

ارزیابی عملکرد درون بخشی

ردیف

بخش

نظر استاد

1

 

 

2

 

 

3

 

 

مجموع امتیاز از 30 نمره : 

ثبت طرح یا نوآوری  پیشنهادی

ردیف

طرح پیشنهادی

نظر استاد

1

 

 

2

 

 

مجموع امیاز از 10 نمره :

ارزیابی پایان دوره

ردیف

عنوان

نمره

1

شرح حال و معاینه و توانایی های عملی

80

 

2

نظم و انظباط و رفتار حرفه ای

60

 

3

نوآوری

10

 

4

آزمون پایان دوره

50

 

5

مجموع

    200