مرکز آموزشی درمانی امدادشهید بهشتی سبزوار

دفترچه ثبت فعالیت های کارآموزان

گروه ارتوپدی

دانشکده پزشکی

 

این قسمت توسط دانشجو تکمیل گردد.

نام کارآموز :  .................................................                          شماره دانشجویی:  .................................................

تاریخ کار آموزی :  ..... /..... / .....    تا   ...../...../ .....                                        محل کارآموزی :  بیمارستان..................

تاریخ تحویل دفترچه : .....................................................       ایمیل و شماره تماس کارآموز: .......................................

 

(کارآموزان موظفند دفترچه را در آخرین روز کارآموزی به کارشناس آموزش تحویل دهند)

این قسمت توسط مسئول آموزش کاراموزی تکمیل میگردد.

تاریخ : ..... / ..... / .....

تایید میگردد که خانم/آقای.......................کارآموز دوره پزشکی عمومی در برنامه های آموزشی بخش بالینی به طور کامل شرکت نموده و وظایف معین شده در دفترچه را انجام داده است.     

خانم  / آقای دکتر ........................................................                                                                   

 اهداف دفترچه ثبت فعالیت ها:

دفترچه ثبت فعالیت ها ، شناسنامه کاری دانشجو و گروه محسوب گردیده ، با اهداف زیر تهیه گردیده است :

1-جهت دهی به تلاش های یادگیری دانشجویان در جهت رسیدن به اهداف ضروری آموزش پزشکی عمومی

2- کمک به اساتید گروه در ارزیابی روند آموزشی کارآموز به منظور ارائه آموزش های تکمیلی در صورت عدم مراجعه مورد خاصی از بیماری

3- کمک به سیستم مدیریتی جهت ارزیابی برنامه آموزشی ، تعیین نقاط قوت و ضعف و منالع مورد نیاز

راهنما تکمیل دفترچه ثت فعالیت ها:

·         دفترچه را درتمام مدت کارآموزی به همراه داشته و کلیه فعالیت های خود را در آن ثبت نمایید.

نکته مهم : تایید اطلاعات مربوط به کلیه فعالیت های عملی (به جز کلاس های تئوری) صرفا بلافاصله پس از انجام تمرین امکانپذیر بوده و به دلیل پیشگیری از ایجاد خطا ، تکمیل آن با تاخیر زمانی ممنوع می باشد.

·         دفترچه را با نظم و دقت تکمیل نموده و در حفظ آن کوشا باشید.

·         دفترچه را در آخرین روز دوره بالینی به مسئول کارآموزی تحویل دهید.

·         موقع تحویل ،  یک کپی از دفترچه را نزد خود نگهدارید.

برگ پایانی دفترچه در پایان دوره به دانشکده پزشکی تحویل خواهد شد.

 ارزشیابی عملکرد بالینی کارآموزان به وسیله مقیاس دیداری

نمودار کیفیت عملکرد ( 10 به مثابه 100 )

11

2

10

3

4

5

6

7

8

9

نمره

کمتر از حد انتظار

بیش از حد انتظار انتظار

در حد انتظار

کیفیت عملکرد

 

عملکرد

معیار

نمره

بیش از حد انتظار

مراحل انجام فعالیت را به طور کامل ، با ترتیب صحیح ، دقیق و ماهرانه انجام می دهد.

>8

در حد انتظار

مراحل انجام فعالیت را به طور کامل و با ترتیب صحیح انجام می دهد.

5-8

کمتز از حد انتظار

بخشی از مراحل انجام فعالیت انجام نشود یا اشتباه انجام شود.

5>

 

رویکرد به شکایات شایع بخش

شکایات شایع بخش ارتوپدی

تعدا تمرین تحت نظارت

نام بیمار

تاریخ و مکان نظارت

تایید و ارزیابی کیفیت توسط استاد

درد ناشی از ترومای اندام

7 مورد

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

پارستزی اندام 2 مورد

1

 

 

 

2

 

 

 

کمردرد شامل موارد با یا بدون سیاتالژی 3 مورد

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

درد زمینه عفونت حاد موسکولواسکتال 2 مورد

1

 

 

 

2

 

 

 

تایید و ارزیابی انجام مراقبت از بیمار شامل شرح حال گیری،معاینه فیزیکی،تشخیص افتراقی،آموزش به بیمار و مراقبت پیشگیرانه توسط ناظر بلافاصله پس از انجام مراقبت تکمیل گردد. برقراری ارتباط،کسب اجازه و آموزش به بیمار الزامی است.


پروسیجرهای بالینی و معاینه فیزیکی اختصاصی

عنوان

نام بیمار

تاریخ و مکان نظارت

تایید و ارزیابی ناظر مستقیم

مهارت بیحرکت سازی اندام با آتل گچی یا بانداژ 3مورد

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

معاینه بیمار مبتلا به هرنی دیسکال(SLR، معاینه حسی،حرکتی ، رفلکس) 2مورد

1

 

 

 

2

 

 

 

معاینه بالینی زانو 3 مورد

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

معاینه مفصل هیپ نوزاد 2 مورد

1

 

 

 

2

 

 

 

معاینه عروقی عصبی اندامها 2 مورد

1

 

 

 

2

 

 

 

تایید و ارزیابی انجام مراقبت از بیمار شامل شرح حال گیری،معاینه فیزیکی،تشخیص افتراقی،آموزش به بیمار و مراقبت پیشگیرانه توسط ناظر بلافاصله پس از انجام مراقبت تکمیل گردد. برقراری ارتباط،کسب اجازه و آموزش به بیمار الزامی است.

 

 

سایر مهارت های بالینی

 

تعدا تمرین تحت نظارت

نام بیمار

تاریخ و مکان نظارت

تایید و ارزیابی کیفیت توسط استاد

شکستگی استخوانهای اندام 5 مورد

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

دررفتگی مفاصل اندام 3 مورد

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

شکستگی ستون فقرات  2 مورد

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

خونریزی اندامها 2 مورد

1

 

 

 

2

 

 

 

شکستگی استخوانهای اندام 5 مورد

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

عفونت 2 مورد

1

 

 

 

2

 

 

 

ترمبوآمبولی

1

 

 

 

کزاز و هاری

1

 

 

 

سفتی مفصل

1

 

 

 

سندرم کمپارتمان و کونترکچرولکمن

1

 

 

 

زخم بستر

1

 

 

 

2

 

 

 

تایید و ارزیابی انجام مراقبت از بیمار شامل شرح حال گیری،معاینه فیزیکی،تشخیص افتراقی،آموزش به بیمار و مراقبت پیشگیرانه توسط استاد نظارت کننده و یا براساس گواهی مکتوب توسط کارشناس آموزشی بخش تکمیل گردد.

 

لیست مهارتهای عملی کسب شده توسط کارآموز در Skill lab


تاریخ

مهارتهای بالینی درفتگی مادرزادی مفصل

تایید استاد


 

معاینه مفصل هیپ در نوزاد

 


 

کشش پوستی

 


 

آسپیراسیون زانو

 


 

اصوا گچ گیری و آتل گیری

 


 

کف پای صاف ، نرمال و  cavusdeformity

 

 نمره شما از نظر اخلاق اسلامی-اجرای آیین نامه رفتار و پوشش حرفه ای دانشجویان دانشکده های  دانشگاه های علوم پزشکی کشور ( مصوب شورای فرهنگی وزرات متبوع )-تعهد به حرفه مقدس پزشکی ،نظم و انظباط در راند ها و جلسات آموزشی  و مهارت های ارتباطی با در نظر گرفتن موارد چهارده گانه زیر محاسبه میشود.

1-تلاش جهت ارتقاء علمی منعکس در مطالعات انجام شده در مورد بیماران مربوطه،کنفرانس های علمی،سوالات مطرح شده و پاسخ های آن و انجام مسئولیت هایی که به عهده شما گذارده میشود.

2-شناخت کامل بیماران مربوطه و اشراف کامل بر وضعیت آنان و برمطالب مندرج در پرونده

3-شناخت کامل درمان و نوع داروهای بیمار و عوارض احتمالی آنها

4-ارتباط محرمانه با بیماران و ارج نهادن به جایگاه انسانی والای آنها درنزد خداوند و گوش کردن فعال

5-ارتباط محرمانه با کلیه پرسنل آموزشی،بهداتشی،درمانی (ارتباط بین فردی موثر)

6-همکاری گروهی موثر با دانشجویان و کارورزان

7-تحقیق فعال درمورد بیماری و  caseهای مشابه بیمار مربوطه درمنابع و اینترنت

8-با درک این مفهوم که نجات یک انسان درپیشگاه خداوند به مثابه نجات همه انسان هاست و هرگونه خدمت علمی،عملی،اخلاقی،رفتاری، پیگرانه و راهنمایی به یک بیمار خدمت به همه بیماران است نشان دادن علمی اهمیت دادن به سرنوشت بیمار در بخش،با خدمت کردن به بیمار در بخش ، باخدمت کردن به بیماران به عنوان خط مقدم تیم درمانی از جمله با گرفتن V.S  بیماران قبل از جلسه مورنینگ ، دقت کردن و گزارش تغییر قطر پاهای بیمار،بروز زخم بستر ،تغییر علامت ها ، شروع بروز عوارض ،تذکر در مورد شروع تغذیه بیماران، همکاری در آموزش بیماران

9-رعایت نظم و اجتناب از ایجادهرگونه اختلال درهنگام اجرای برنامه های آموزشی

10-داشتن رفتار حرفه ای مناسب و متناسب با منزلت دانشجویی

11-حفاظت و استفاده صحیح از امکانات ،تجهیزات و وسایل عمومی در اختیار

12-استفاده از لباس فرم تمیز،مرتب و مناسب در طول مدت دوره

13-تناسب ظاهر با شئونات اسلامی و عرف جامعه ی دانشگاهی

14-نصب کارت شناسایی ارائه شده از سوی معاونت آموزشی بر روی لباس فرم در طول مدت دوره

 فعایت های علمی ارائه شده

ردیف

فعایت  علمی/آموزشی انجام شده

موضوع

تایید و ارزشیابی ناظر

1

ارائه کنفرانس

 

 

2

تهیه پمفلت آموزشی/آموزش به بیمار/فیلم مهارتهای ارتباطی/فیلم از انجام پروسیجر/پوستر آموزشی.....

 

 

...

فعالیت پژوهشی

 

 

 

ارزشیابی دفترچه ثبت فعالیت های کارآموز در بخش ارتوپدی

(توسط عضو هیت علمی ارزشیابی کننده،تکمیل گردد)

نظر استاد مربوطه راجع به دانشجو در یک جمله :

 

 

 


ارزشیابی : دانشجو خانم / آقای                                                     تاریخ : ..../.../...

نمره دفترچه از 100 :

ذکر نقاط قوت و ضعف دانشجو :

امضا مسئول آموزش کارآموزی

نظریه معاون آموزشی گروه در مورد تکمیل این دفترچه :

1-دفترچه با دقت و حساب شده تکمیل گردیده است.

2-دفترچه با دقت متوسط تکمیل گردیده است.

3-دفترچه بدون دقت و غیرمنطقی تکمیل گردیده و دانشجو بایستی برای تعیین تکلیف به جلسه گروه معرفی گردد.

امضا معاون آموزشی گروه

مراتب فوق در تاریخ ......./......../....... به دانشکده پزشکی گزارش شده و مورد ارزیابی قرار گرفت.

امضا معاون آموزشی دانشکده پزشکی

مراتب فوق در تاریخ ......./......../....... به مدیر آموزش دانشگاه گزارش شده و مورد ارزیابی قرار گرفت.

امضا مدیر آموزش دانشگاه