دستورالعل گزارش صبحگاهی گروه جراحی بیمارستان امداد شهید دکتر بهشتی سبزوار

1-      گزارش صبحگاهی جراحی شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸ الی ۹ برگزار می گردد.

2-       حضور کلیه اینترن ها و استاژر های بخش مربوطه الزامی است. حضور و غیاب توسط کارشناس آموزش صورت می‌گیرد و در صورت تاخیر یا عدم حضور غیبت ثبت می گردد.

3-      لیست بیمارانی که از ۸ صبح روز قبل تا ۸ صبح همان روز در بخش بستری شده اند، توسط اینترن های کشیک به اطلاع استاد مربوطه می رسد و با صلاحدید ایشان بیماران برای معرفی انتخاب می شوند.

4-      معرفی بیمار به عهده اینترن مسئول بیمار می باشد.

5-      چنانچه فرصت کافی جهت معرفی کیس های خاص وجود نداشته باشد، با نظر استاد مربوطه به جلسه بعد موکول خواهد شد.

6-      تشخیص قطعی، پیگیری و سرانجام بیماران با صلاحدید استاد مربوطه در جلسات بعد مطرح خواهد شد.

7-      زمان معرفی هر بیمار شامل خلاصه شرح حال و توضیحات علمی بر اساس منابع معتبر، توسط معرفی کننده و توضیحات تکمیلی توسط اساتید، حدود ۱۰ تا ۱۵ دقیقه خواهد بود.

8-      آوردن پرونده یا اوراقی از آن به جلسه مجاز نمی باشد.

 

راهنمای معرفی بیمار در گزارش صبحگاهی

ترتیب معرفی بیمار:

1-      مشخصات کامل بیمار: نام و نام خانوادگی، سن، ساکن یا اهل،  ارجاع از...

2-      خلاصه شرح حال بیمار: علت مراجعه، گوینده شرح حال، سیر بیماری، اقدامات تشخیصی و درمانی قبلی

3-      خلاصه معاینه بیمار از ذکر علائم منفی خودداری شود، مگر در مواردی که ذکر آن لازم باشد، مثلاً در بیماری که به علت اتساع شکم تحت بررسی است، اگر آسیت ندارد ذکر شود.

4-      تشخیص های افتراقی

5-      آزمایش ها و اقدامات پاراکلینیک درخواستی: نتیجه جواب های آماده شده ذکر شود.

6-      تشخیص

7-      اقدامات درمانی انجام شده

8-      برنامه های تشخیصی و درمانی آتی

9-      بحث علمی

نکات مورد توجه:

هنگام معرفی بیماران آنقدر رسا صحبت کنید که برای ردیف آخر سالن نیز مفهوم باشد.

هنگام نوشتن نیز از علائم اختصاری رایج استفاده کنید. قاعده کلی آن است که عبارات طولانی را خلاصه بنویسید.