مرکز آموزشی درمانی امداد شهید بهشتی سبزوار

EDU:

مسئول: دکتر طهورا افشاری صالح

کارشناس EDU: هدی رجب زاده

دﻓﺘﺮﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن: دﻓﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎي آﻣﻮزشی دانشگاه ﻋﻠﻮم پزشکی و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاشتی درمانی

ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ دﻓﺎﺗﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش در دانشکده­ها و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ

ﻣﺎده1.

وﻇﺎﯾﻒ کلی و ارﺗﺒﺎﻃﺎت سازمانی:

1-طراحی و ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر سازمانی عملیاتی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ و پیشنهاد ﺗﻌﺪاد و ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺎت علمی همکار و کارشناسان تمام وقت ﺑﻪ ﻣﻌﺎون آﻣﻮزشی دانشکده/ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن

2-ﺗﻌﺮﯾﻒ و راه اندازی واﺣﺪﻫﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎتی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ، ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﻮزش مبتنی ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ و پاسخگو، ارزﺷﯿﺎبی و ﺳﺎﯾﺮ...

3-تدوین برنامه عملیاتی منطبق بر شرح وظایف مصوب و ارائه آن برای تصویب در شورای آموزشی دانشکده بیمارستان به صورت سالانه

4-ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ، همکاری و ارﺗﺒﺎﻃﺎت دﻓﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺮکز ﻣﻬﺎرتﻫﺎي بالینی دانشکده/ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﺻﻮرت وﺟﻮد

5-ﺷﺮکت ﻣﺴﻮول دﻓﺘﺮ در ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻮراي آموزشی دانشکده/ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺣﻖ راي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ داﺋﻢ

6- ﺷﺮکت ﻣﺴﻮول دﻓﺘﺮ در ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻮراي پژوهشی دانشکده/ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن (ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮجیحی)

7-اراﺋﻪگزارش عملکرد ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ آموزشی دانشکده/ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت دوره اي

8- اراﺋﻪگزارش عملکرد ﺑﻪ ﻣﺮکز ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم پزشکی دانشگاه ﺑﻪ ﺻﻮرت دوره ي

9-اﺟﺮاي اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﺎرج از ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ در ﺻﻮرت ﺗﺼﻮﯾﺐ در ﺷﻮراي دانشکده و ﻋﺪم ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﺎ ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺼﻮب

ﻣﺎده2.

وﻇﺎﯾﻒ اﺧﺘﺼﺎصی در ﺣﯿﻄﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي درسی:

1-همکاری ﺑﺎ مرکز ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در طراحی نظام ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ های درسی ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي در ﺣﺎل اﺟﺮا

2-ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﯿﻮهﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي درسی و پایش نظارت بر اﺟﺮا

3-همکاری برای ارتقائ کیفیت آموزش های ارائه ﺷﺪه در کلیه عرصه های آﻣﻮزش

4-اراﺋﻪ ﻣﺸﺎوره و ﻣﺸﺎرکت در ﺗﺪوﯾﻦ و بازنگری برنامه های درسی

5-ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﻪ کار گیری شیوه نامه ها و اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎي یادگیری ﻓﻌﺎل در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي آﻣﻮزﺷی ﻣﺮﺗﺒﻂ، روشﻫﺎي ﯾﺎد دهی، یادگیری، ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهی ﻣﺤﺘﻮا، اﺳﺘﺮاﺗژيﻫﺎي آﻣﻮزﺷی، ﺗﺪوﯾﻦ ﻃﺮح دوره و ﻃﺮح درس درکﻠﯿﻪ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي آﻣﻮزﺷی، ارزشیابی و ...

اﻋﻢ از مرکز ﻣﻬﺎرت ﺑﺎﻟﯿﻨی، آﻣﻮزشﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه در مرکز آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزي، آﻣﻮزش ﻣﺪاوم و ...

 ﻣﺎده3.

وﻇﺎﯾﻒ اﺧﺘﺼﺎﺻی در ﺣﯿﻄﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي:

1-همکاری ﺑﺎ مرکز ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮاي طراحی ﺷﯿﻮهﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي آموزشی ﺷﺎﻣﻞ ﻧﯿﺎزسنجی، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و

اﺟﺮاي دوره ﺑﺮاي ردهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺎت علمی و ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﻏﯿﺮﻫﯿﺎت علمی

2-همکاری ﺑﺎ مرکز ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي آﻣﻮزشی ﺑﺮاي ردهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺎت علمی و

ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﻏﯿﺮ ﻫﯿﺎت علمی

3-اراﺋﻪ ﻣﺸﺎورهﻫﺎي آﻣﻮزشی ﺑﻪ اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺎت علمی

4-اﻧﺘﺸﺎررﺳﺎﻧﻪﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻣﻮزش پزشکی

ﻣﺎده4.

وﻇﺎﯾﻒ اﺧﺘﺼﺎصی در ﺣﯿﻄﻪ ﺳﻨﺠﺶ و ارزﯾﺎبی داﻧﺸﺠﻮ:

1-ﺗﺪوﯾﻦ و اﺟﺮاي ﺷﯿﻮهﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮایی ارزﯾﺎبی داﻧﺸﺠﻮ

2-ﻣﺸﺎوره و ﻣﺸﺎرکت در ﻃﺮاحی اﺑﺰارﻫﺎي ارزﺷﯿﺎبی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ پورﺗﻔﻮﻟﯿﻮ و ﻻگ ﺑﻮك

3-همکاری با مرکز ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻧﻈﺎرت و اراﺋﻪ ﺑﺎزﺧﻮرد ﺑﺮ پیاده ﺳﺎزي ﺷﯿﻮهﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮایی ارزﯾﺎبی داﻧﺸﺠﻮ

ﻣﺎده5.

وﻇﺎﯾﻒ اﺧﺘﺼﺎصی در ﺣﯿﻄﻪ ارزﺷﯿﺎبی اﺳﺘﺎد:

1-اﺟﺮاي ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ارزﺷﯿﺎبی اﺳﺘﺎد

2-ﻧﻈﺎرت و پیگیری ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺟﺮاي ارزﺷﯿﺎبی اﺳﺘﺎد ﺑﺮ ارﺗﻘﺎي عملکرد آﻣﻮزشی

ﻣﺎده6.

وﻇﺎﯾﻒ اﺧﺘﺼﺎصی در ﺣﯿﻄﻪ ارزﺷﯿﺎبی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ:

1-همکاری درﻃﺮاحی ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ارزﺷﯿﺎبی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﻣﻮزشی

2-اراﺋﻪ ﻣﺸﺎوره در زﻣﯿﻨﻪ ارزﺷﯿﺎبی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﻣﻮزشی، چگونگی اﺟﺮا و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮاي آن

3-همکاری و ﻣﺸﺎوره دراﺟﺮاي اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨشی (ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاي، ﻣﻮﺳﺴﻪاي و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنی)

ﻣﺎده7.

وﻇﺎﯾﻒ اﺧﺘﺼﺎصی در ﺣﯿﻄﻪ پژوﻫﺶ در آﻣﻮزش، داﻧﺶ پژوهی و ﻃﺮحﻫﺎي ﻧﻮآوراﻧﻪ آﻣﻮزشی:

1- همکاری ﺑﺎ ﻣﺮکز ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت درﺗﺪوﯾﻦ ﺷﯿﻮهﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاي ﻃﺮحﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪاي، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﻧﻮآوراﻧﻪ آﻣﻮزشی، داﻧﺶپژوهی

آﻣﻮزشی و پژوﻫﺶ در آﻣﻮزش

2-همکاری ﺑﺎ مرکز ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزي ﺑﺮاي ﺷﺮکت اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺎت ﻋﻠمی در ﺟﺸﻨﻮاره ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮي دانشگاهی و

کشوری

ﻣﺎده8.

وﻇﺎﯾﻒ اﺧﺘﺼﺎصی در ﺣﯿﻄﻪ آﻣﻮزشﻫﺎي مبتنی ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ و پاسخگو:

1-همکاری در اﺳﺘﻘﺮار و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﻣﻮزشی ﻣﺒتنی ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ و پاسخگو

2- ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزي اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺎت ﻋﻠمی و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش مبتنی ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ و پاسخگو

3- همکاری ﺑﺎ مرکز ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت درﻃﺮاحی و اﺟﺮاي ﻧﻈﺎم ارزﺷﯿﺎبی و پایش آﻣﻮزشﻫﺎي مبتنی ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ و پاسخگو

ﻣﺎده9.

وﻇﺎﯾﻒ اﺧﺘﺼﺎصی در ﺣﯿﻄﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮیی:

1-راه اﻧﺪازي، ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ کمیته داﻧﺸﺠﻮیی ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش دانشکده

2- همکاری ﺑﺎ مرکز ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي آﻣﻮزشی اﻋﻀﺎي کمیته داﻧﺸﺠﻮیی توﺳﻌﻪ آﻣﻮزش دانشکده

3- همکاری و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي دﻓﺘﺮ اﺳﺘﻌﺪاد درﺧﺸﺎن