مرکز آموزشی درمانی امداد

شهید بهشتی سبزوار

گروه های آموزشی:

گروه جراحی شامل: مدیر گروه آقای دکتر مجید قدسی

·         جراحی عمومی:

اساتید: دکتر قدسی دکتر خواجه دکتر حکمت شعار دکتر شهرآبادی دکتر صنعی_دکتر قندهاری-دکتر جلالی- دکتر سیفری

·         ارتوپد:

اساتید: دکتر میرحمیدی دکتر غنی زاده دکتر بیدخوری دکتر علی محمدی دکتر دهقان

·         طب:

اساتید: دکتر افشار دکتر حسینی

      .گروه بیهوشی:

            اساتید: دکتر موزری دکتر یزدانی