مرکز آموزشی درمانی امداد

شهید بهشتی سبزوار

دوره توجیهی بدو ورود فراگیران:

کتابچه توجیهی بدو ورود

جزوه ایمنی

آیین نامه شرح وظایف کارورزان

کنترل عفونت

پمفلت مدیریت استرس

فرآیند مورنینگ

دستورالعمل مورنینگ

منشور حقوق بیمار

مهارت ارتباطی