درمانگاه

کلاس درسی

مورنینگ

راند

برنامه

آموزشی

جراحی

 

 

دکتر قدسی

 

شنبه


دکتر خواجه

دکتز خواجه


یک شنبه


 

دکتر حکمت

دکتر حکمت

دوشنبه


دکتر صنعی

دکتر قدسی

دکتر شهرآبادی

سه شنبه

 

 

دکتر شهرآبادی

 

چهارشنبه

 

 

 

 

پنج شنبه

 

درمانگاه

کلاس درسی

کنفرانس

راند

برنامه

آموزشی ارتوپدی

 

 

دکتر میرحمیدی

 

شنبه

 

 

 

دکتر میرحمیدی

یک شنبه

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

سه شنبه

دکتر میرحمیدی

دکتر میرحمیدی

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

پنج شنبه