هدف کلان:  تربیت افرادی است که به عنوان پزشک قادر به ارائه خدمات درمانی، پیشگیری، آموزشی، پژوهشی، مشاوره ای، مدیریتی بوده و جهت تامین، حفظ و ارتقاء سلامت فرد، خانواده و جامعه به فعالیت بپردازند.
اهداف:
-  تربیت دانش آموختگانی کارامد و آشنا به درمان و رفع نیازهای سلامت منطقه ای و کشوری
- ارتقای مستمر کیفی و کمی برنامه های آموزشی براساس نیازهای سلامت جامعه، اسناد بالادستی و تغییرات علمی علوم پزشکی
- رعایت عدالت آموزشی در برنامه های آموزشی فرایندهای یاددهی و ارزشیابی ها
- جلب مشارکت اساتید و فراگیران در تصمیم گیری های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و رفاهی
- شناسایی و حمایت از افراد مستعد و خلاق در حوزه های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و المپیادهای پزشکی
- فراهم سازی تجهیزات و امکانات آموزشی، پژوهشی و رفاهی متناسب با تعداد دانشجویان، اساتید و کارکنان
- مشارکت موثر در آموزش مستمر و مداوم دانش آموختگان و بازآموزی اساتید
 
راهبردهای آموزشی:
- تدوین، بازنگری و اجرای برنامه های آموزشی در جهت پاسخگویی به نیازهای واقعی جامعه
- آموزش مهارت محور مبنی بر اصول اخلاق حرفه ای
- ادغام برنامه های آموزش علوم پایه و بالین
- مشارکت فعال دانشجویان در فرایندهای مختلف آموزشی
- ارزیابی مهارت محور
- آموزش مبتنی بر شواهد
- بهره مندی از اساتید باتجربه و توانمند سایر دانشگاه ها
رسالت:
معاونت آموزشی مرکز آموزشی درمانی امداد شهید دکتر بهشتی در راستای دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار؛   تعهد می نماید با توجه به نیازهای منطقه ای،هم چنین با توجه به اسناد بالادستی از جمله سند توسعه علمی کشور و با استفاده از راهبردها و شیوه های نوین یادگیری و منطبق بر استانداردهای آموزش علوم پزشکی ، با تلاش در جهت جذب و تخصیص بهینه امکانات ، منابع و تجهیزات دانشگاهی ، بیمارستانی و مراکز جامع سلامت ، با حداقل هزینه و نیز ارتباط با مراکز معتبر علمی وهمسو با اسناد ملی مرتبط با آموزش پزشکی عمومی به تربیت دانش آموختگانی توانمند که قادر به پاسخگوئی اجتماعی در محیط پیچیده و پویای نظام سلامت باشند، همت گمارد.
ارزشها:
معاونت آموزشی مرکز آموزشی درمانی کمالی در راستای ارزش های دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز  و  ارزش های اسلامی حاکم بر جامعه؛ حرکت به سمت تعالی در آموزش، پژوهش و ارایه خدمات بهداشتی و درمانی، ارزش ها، اعتقادات و باورهای دینی ذیل را سرلوحه کار قرار خواهد داد:
1. فعالیتهای گروهی و کارتیمی در تمامی سطوح
2. توجه به ارزشهای اسلامی و معنوی
3. حفظ کرامت انسانی
4. اهتمام به اخلاق حرفه ای
5. پاسخگویی اجتماعی
6. حفظ و رعایت مالکیت فکری
7. اخلاق مداری در آموزش و پژوهش
8. گرایش به پژوهش های کاربردی و جامعه محور
9. مسئولیت پذیری اجتماعی
10. توجه به آینده پژوهی و آینده نگاری
11. یادگیری مادام العمر
12. عدالت
13. مشارکتهای بین المللی
14. مشورت در امور
چشم انداز:
معاونت آموزشی مرکز آموزشی درمانی امداد شهید دکتر بهشتی در راستای دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار؛ متعهد خواهد بود  شرایط را برای توسعه ی علوم و فناوری های نوین پزشکی مهیا کرده و به عنوان قطب تربیت نیروی انسانی خلاق، فرهیخته و کارآفرین در سطح کشور مطرح شده و در جهت نیل به دانشگاه نسل چهارم گام برداریم.
 این مرکز درنظر دارد در راستای عمل به رسالت خود در زمینه ی تربیت نیروی انسانی و ارایه ی خدمات بهداشتی و درمانی به عنوان یکی از مراکز برتر استان در زمینه ی آموزشی، پژوهشی و ارائه ی خدمت مطرح گردد. معاونت آموزشی مرکز امداد شهید دکتر بهشتی بر آن است تمامی استانداردهای الزامی و ترجیحی آموزش فراگیران رشته ی پزشکی را در تراز دانشگاههای برتر کشور فراهم نموده و از طریق تربیت پزشکان اخلاق مدار، مسئولیت پذیر و متبحر زمینه ی ارایه ی خدمات سلامت عادلانه و با کیفیت را در جهت پیشگیری از بیماریها و تأمین و ارتقاء سلامت ایجاد نماید
برنامه های آموزشی :
برگزاری مورنینگ ریپورت
برگزاری راند های آموزشی
برگزاری کلاس های آموزشی
برگزاری کنفرانس های آموزشی
آموزش دانشجویان در درمانگاه
آموزش دانشجویان در اتاق عمل