مرکز آموزشی درمانی امداد

شهید بهشتی سبزوار

معرفی کارشناس آموزش و بلوک آموزشی : خانم هدی رجب زاده کارشناس پرستاری

شرح وظایف کارشناس آموزش:

-          حضور و غیاب دانشجویان  ساعت حضور اعضای هیئت علمی در برنامه‌های آموزشی و کلاس‌ها

-          آشنایی دانشجویان جدید الورود با محیط‌های آموزشی، اعضای هیئت علمی، مدیریتی بیمارستان و مقررات بیمارستان

-          پیگیری تحویل برنامه آموزشی دانشجویان پزشکی، ماهانه از طرف مدیر گروه بخش‌ها

-          گزارش حسن اجرای برنامه‌های آموزشی بخش‌ها به معاونت آموزشی بیمارستان

-          هماهنگی در برگزاری آزمون توانمندی بالینی دانشجویان در پایان هر بخش و ثبت و گزارش نمرات پایانی اعلام نمرات به فراگیران پس از ارزیابی

-          نظرسنجی از دانشجویان در پایان هر بخش و اعلام نتایج به معاونت آموزشی بیمارستان هماهنگی جهت آموزش ایمنی و کنترل عفونت در برخورد با بیماران توسط کارشناس کنترل عفونت بیمارستان

-          هماهنگی جهت شرکت دانشجوها در کنفرانس های علمی و ژورنال کلاب‌ها و skill lab

-          هماهنگی جهت استفاده از کتابخانه و امانت دهی کتاب‌ها به دانشجویان

-          هماهنگی در مشارکت اعضای هیئت علمی در برگزاری کنفرانس‌های هفتگی ژورنال کلاب‌ها و تنظیم برنامه زمانی

-          هماهنگی جهت تهیه لاگ بوک به دانشجویان پزشکی و تحویل لاگ بوک در پایان هر بخش

-          پیگیری مشکلات دانشجویان از امکانات آموزشی و رفاهی و گزارش به معاونت آموزشی بیمارستان

-          اطلاع رسانی نامه‌ها و اخبار مربوطه به دانشجویان و اعضای هیئت علمی