مرکزآموزشی درمانی امداد شهید بهشتی سبزوار

 

 

 

معرفی معاونت آموزشی: دکتر شکیبا موزری - عضو هیئت علمی- دکترای تخصصی بیهوشی/ فوق تخصص مراقبت های ویژه (ICU) + شرح وظایف

شرح وظایف معاونت آموزشی بیمارستان

1- در رابطه با هیات علمی شاغل

·         نظارت در برنامه ریزی سالیانه فعالیت های آموزشی بخش ها

·         نظارت بر حضور و فعالیت کیفی اعضای هیات علمی در بخش های آموزش

·         نظارت بر ارائه گزارش کار و فعالیت آموزشی و درمانی اعضای هیات علمی در بخش های مختلف

فعالیت های آموزشی بخش بالینی شامل موارد ذیل است:

1-       راند بخش و گزارش صبحگاهی

2-       تشکیل کلاس در بخش جهت دانشجویان، کارورزان و دستیاران

3-       برگزاری ژورنال کلاپ جهت دستیاران و فلوها.

4-       آموزش سرپائی در درمانگاه های اتاق عمل و...

5-       ارزشیابی دانشجویان و کارورزان از نظر علمی و عملی و رفتاری و طرح سوالات و حضور در جلسات امتحانی

 

·         نظارت و تنظیم زمانبندی نحوه شرکت در کارگاه های آموزشی

·         نظارت بر حسن اجرای موازین اسلامی توسط اعضای هیات علمی

·         نظارت بر نحوه شرکت در کنفرانس های علمی

·         نظارت بر ارزشیابی فعالیت های بخش و اعضای هیات علمی (بخشی از آن توسط دانشجو و کارورز به صورت محرمانه انجام می گیرد)

 2-دررابطه با روسای بخش

·         تشکیل کمیته های آموزشی و پژوهشی

·         شرکت در جلسات معاونین آموزشی

·         ارتباط و هماهنگی با سایر قسمت های بیمارستان

·         ارتباط و هماهنگی با سایر قسمت های بیمارستان

3-تجهیزات آموزشی:

·         نظارت بر تشکیل کمیته مدارک پزشکی و کیفیت نگهداری مدارک

·         تنظیم طرح های مربوط به تکنولوژی آموزشی و درخواست بودجه آنها

·         نظارت بر تجهیز و اداره کتابخانه بیمارستان.

·         تجهیز واحد سمعی و بصری جهت بکارگیری از روش ها و تکنولوژی های جدید

·         تجهیز پاویون دستیاران و دانشجویان

4- در رابطه با آموزش گیرندگان:

(فول، دستیار، کارورز، دانشجو)

·         کنترل و نظارت بر معرفی نامه ها

·         هماهنگی در نحوه تقسیم آموزش گیرندگان

·         معرفی آموزش گیرندگان به بخش های آموزشی بیمارستان ها

·         نظارت بر برنامه ریزی و کیفیت آموزش در بخشهای آموزشی

·         نظارت و هماهنگی بر نحوه ارزشیابی و امتحان پایان دوره آموزش گیرندگان

·         کارورزان و اعلام شروع بکار و گواهی کارکرد فلوها و دستیاران به  دانشکده پزشکی

·         اجرای موازین اسلامی و اخلاق پزشکی در بخش ها