دسترسی سریع
شنبه ٠٢ تير ١٤٠٣
En

به روز رسانی: 22 فروردین 95

فرآیند ها:

فرآیند ثبت پروپوزال
فرآیند آمادگی جهت دفاع از پایان نامه                                                               
فرآیندمراحل پس از دفاع پایان نامه
فرآیند دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


فرم های پژوهشی پزشکی عمومی و دستیاری :

نام فرم word pdf
فرم شماره 9:گزارش 3 ماهه
فرم شماره 10: رسید گزارشهای سه ماهه
فرم شماره 14:در خواست دفاع از پایان نامه
فرم شماره 16: درخواست برگزاری جلسه دفاعیه
فرم شماره18 : وقت برگزاری جلسه دفاع نهایی از پایان نامه
فرم شماره21: اخذ کد ثبت پایان نامه
فرم شماره 22: فرم شرکت در جلسات دفاعیه پایان نامه ها
فرم شماره 23: تأیید اصلاحات پایان نامه
فرم شماره 25: گواهی تایپ پایان نامه
فرم شماره 26: تایید انجام صحافی پایان نامه
فرم شماره 27: صفحه شناسه
فرم شماره 28: بانک اطلاعات،پایان نامه های کارشناسی ارشد ورساله دکتری
فرم شماره29: بانک اطلاعات چکیده پایان نامه ها
فرم شماره30 : فرم تحویل نسخه های پایان نامه
نگارش 

فرم های پژوهشی کارشناسی ارشد:

نام فرم word
فرم شماره 1: ارائه و تاييد عنوان پايان نامه
فرم شماره 2: تصویب موضوع پایان نامه تحصیلی
فرم شماره3: انتخاب استاد راهنما
فرم شماره 4 : فرم انتخاب استاد مشاور
فرم شماره 5 : انتخاب استاد راهنمای دوم
فرم شماره 6: تعهد تکراری نبودن عنوان
فرم شماره 7: ارائه و تاييد پروپوزال
فرم شماره 8: اخذ کد اخلاق
فرم شماره 9:گزارش 3 ماهه
فرم شماره 10: رسید گزارشهای سه ماهه
فرم شماره 11: تایید مقاله توسط استاد راهنما
فرم شماره 12:درخواست برگزاری جلسه پیش دفاع از پایان نامه
فرم شماره 13: صورت جلسه پیش دفاع پايان نامه
فرم شماره 14:در خواست دفاع از پایان نامه
فرم شماره 15: صورت جلسه انتخاب داور
فرم شماره 16: درخواست برگزاری جلسه دفاعیه
فرم شماره 17: دعوت از اساتید داور جهت حضور در جلسه دفاع
فرم شماره18 : وقت برگزاری جلسه دفاع نهایی از پایان نامه
فرم شماره 19: اعلان برگزاري جلسه دفاع از پايان‌نامه
فرم شماره21: اخذ کد ثبت پایان نامه
فرم شماره 22: فرم شرکت در جلسات دفاعیه پایان نامه ها
فرم شماره 23: تأیید اصلاحات پایان نامه
فرم شماره 24: تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه
فرم شماره 25: گواهی تایپ پایان نامه
فرم شماره 26: تایید انجام صحافی پایان نامه
فرم شماره 27: صفحه شناسه
فرم شماره 28: بانک اطلاعات،پایان نامه ها
فرم شماره29: بانک اطلاعات چکیده پایان نامه ها
فرم شماره30 : فرم تحویل نسخه های پایان نامه
نگارش