پایگاه های اطلاعاتی
شنبه ٣٠ تير ١٤٠٣
En


.

 شرح وظایف

1-  مطالعه و بررسی احتیاجات اعضاء به منابع چاپی و غیر چاپی و ثبت نیاز اطلاعاتی مراجعین به ‌صورت پیوسته و انتخاب آخرین رفرنس‌های موجود در بازار و تطابق آن با موجودى کتابخانه.

2- انجام فعاليت هاي مربوط به سفارش و دریافت منابع و کنترل آن با لیست خرید.

3- مهر كردن كتب و مجلات جديد  و ثبت در دفتر ثبت.

4- فهرست‌نویسی منابع اطلاعاتی و ورود اطلاعات کلیه منابع به وب‌سایت دانشگاه.

5- طبقه بندي كتب و مجلات و تنظيم آن در قفسه ها مطابق سيستم جاري در كتابخانه (بر اساس رده بندی NLM)

6- امانت منابع به اعضاء و پس گرفتن آن و تمدید امانت و تهيه فهرست كتب امانتي كه مسترد نگرديده است و تعیین جریمه‌های دیرکرد و تسویه‌حساب و صدور گواهی عدم بدهی و....

7- قفسه خوانی و رفع مشکلات اطلاعات کتابشناختی، تهیه لیست مفقودی و وجین کتاب‌های قدیمی از مجموعه.

8- تهيه آيين نامه هاي لازم جهت استفاده ازمنابع اطلاعاتی و اداره كتابخانه وهدایت مراجعین در استفاده از منابع.

9- نظارت بر امور سالن مطالعه و سازماندهی منابع اهدایی.

10- انجام سایر امور محوله مرتبط باشرح وظایف از طرف مقام ما فوق .

.