دسترسی سریع
شنبه ٠٥ اسفند ١٤٠٢
En

                                                                            برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری در آموزش علوم پزشکی


                                               گزارش فعالیت های کارگروه مرجعیت علمی و آینده نگاری


 

 

پیشرفت 100 درصدی پروژه برنامه ریزی، تمهید راهبردی و پایش نیل به مرجعیت علمی


مشارکت 35 نفر از اعضای هیات علمی در تدوین پروژ


پیشبرد طرح های تحقیقاتی مرتبط با حوزه‌های مرجعیت علمی در مرکز تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی


طرح برنامه مرجعیت علمی در برنامه استراتژیک دانشگاه


انعقاد تفاهم نامه دانشگاه با مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی جهت تحقق آرمان مرجعیت علمی و ماموریت مداری


اقدام به جذب اعضای هیات علمی مورد نیاز حوزه تمایز رسالت