دسترسی سریع
جمعه ٢٢ تير ١٤٠٣
En

مسئول دبیرخانه:

دکتر حسین عصارزاده

عضو هیأت علمی دانشگاه

دکتری تخصصی دندانپزشکی ترمیمی

شماره تماس:44018440-051

پست الکترونیکی:  dr.assarzadeh@yahoo.com