نشریات دانشجویی

 

 

 ***************************

شرح وظایف کارشناس نشریات

1- برگزاری منظم جلسات نقد و بررسی نشریات دانشگاهی

2- برگزاری منظم جلسات کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی

3-تقویت نشریات دانشگاهی و حضور فعال در جشنواره های فرهنگی

4- نظارت بر رعایت آئین نامه های مصوب نشریات دانشگاهی

5-ارتباط مستمر با مدیر مسئولان و سردبیران نشریات دانشگاهی

6- برگزاری جشنواره های داخلی نشریات و تقدیر از نشریات برتر

7- برگزاری کلاس های آموزشی مورد نیاز عوامل نشریات دانشگاهی

8-تشویق و حمایت از نشریات دانشگاهی آرمانگرا و تقویت کننده اصول نظام

9- برنامه ریزی جهت پژوهش های مرتبط با بهبود وضعیت نشریات دانشگاهی

10- پیگیری جهت تقویت و حضور موثرتر  نشریات دانشگاهی در فضای مجازی

11- هماهنگی جهت ارائه تسهیلات لازم جهت آماده سازی و چاپ نشریات دانشگاهی

12- ا نجام امور مربوط به صدور مجوز تاسیس، انتشار، شکایت و تغییرات نشریات دانشگاهی

13-طراحی نظام سنجش،ارزیابی و رتبه بندی نشریات دانشگاهی و اعمال حمایت ها بر اساس آن

14- اعلام خبرهای دریافتی در حوزه نشریات دانشگاهی از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به مدیر مسئولان نشریات

 

لینک های مهم

سامانه ها