دسترسی سریع
چهارشنبه ٠٣ مرداد ١٤٠٣

رئیس هیات: آقای ایرج ریوندی        شماره تماس داخلی:05144242106

 

عضو اصلی :محمدحسن کاظمی    شماره تماس داخلی:05144011034

 

 

عضو اصلی : جعفر رحیمی خواه     شماره تماس داخلی:05144011058

عضو علی البدل:راحله عرب اسدی    شماره تماس داخلی:05144014085

عضو عل البدل 2: مسلم منصوری    شماره تماس داخلی:05144011887

 

    اعضای گروه تحقیق 

 

حمید عالمی     شماره تماس داخلی:05144011039

 

عباس نوباغی     شماره تماس داخلی:05144011067

 

رضا توحیدی شکیب   شماره تماس داخلی:05144011116

.