دسترسی سریع
چهارشنبه ٠٩ فروردين ١٤٠٢

سنجه ارزیابی اعتباربخشی بیمارستان ها

 

1-بخش های بستری

شیمی تراپی

استانداردهای بخش دیالیز

راهنمای ارزیابی استانداردهای بخش دیالیز

بخش جراحی

بخش کودکان

فیزیوتراپی

روانپزشکی

بخش شیمی درمانی

 

2-بخش های ویژه

راهنمای ارزیابی استانداردهای بخش مراقبت ویژه قلبی (CCU )

راهنمای ارزیابی استانداردهای بخش مراقبت های ویژه 

راهنمای ارزیابی استانداردهای بخش مراقبت های ویژه ( ICU)

راهنمای ارزیابی استانداردهای بخش مراقبت ویژه نوزادان(NICU

3-اورژانس

ساختار اورژانس

بخش اورژانس

4-پرستاری

استانداردهای اختصاصی واحد مدیریت پرستاری

راهنمای ارزیابی استانداردهای واحد مدیریت پرستاری

 5-  اتاق عمل     

 راهنمای ارزیابی استانداردهای بیهوشی و اتاق عمل 

شرایط احراز ریاست اتاق عمل

6-کنترل عفونت راهنمای ارزیابی واحد کنترل عفونت
7-بلوک زایمان
راهنمای ارزیابی استانداردهای بلوک زایمان
8-بهبود کیفیت و حقوق گیرندگان خدمت

راهنمای ارزیابی استانداردهای حقوق گیرنده خدمت

واحد بهبود کیفیت

استانداردهای اختصاصی واحد بهبود کیفیت

9-بهداشت محیط و حرفه ای

راهنمای ارزیابی استانداردهای واحد بهداشت حرفه ای

راهنمای ارزیابی استانداردهای بخش خدمات استریلیزاسیون مرکزی

بخش خدمات استریلیزاسیون مرکزی

واحد بهداشت محیط

راهنمای ارزیابی استانداردهای واحد رختشویخانه

راهنمای ارزیابی استانداردهای واحد مدیریت پسماندها

10-آزمایشگاه و انتقال خون

بانک خون  

طب انتقال خون

آزمایش

آزمایشگاه

11-پرتو

راهنمای ارزیابی استانداردهای بخش آنژیوگرافی

راهنمای ارزیابی استانداردهای بخش تصویربرداری

12-تغذیه راهنمای ارزیابی استانداردهای واحد تغذیه
13-توانبخشی

دوره آموزشی آموزش ارزیاب بر اساس استانداردهای اعتباربخشی ملی

راهنمای ارزیابی بخش فیزیوتراپی

14-دارویی

راهنمای ارزیابی مدیریت دارویی

بخش مدیریت دارویی

15-ساختمان و تاسیسات

ساختمان

استانداردهای احتصاصی واحد ساختمان

واحد تاسیسات

استانداردهای اختصاصی واحد تاسیسات

استانداردهای اختصاصی واحد آتش نشانی

راهنمای ارزیابی آتش نشانی

واحد مدیریت پسماندها

راهنمای ارزیابی استانداردهای واحد مدیریت پسماندها

16-فناوری و تجهیزات

راهنمای ارزیابی استانداردهای واحد فناوری اطلاعات

راهنمای ارزیابی واحد مهندسی پزشکی

دوره آموزشی آموزش ارزیاب براساس استانداردهای اعتباربخشی ملی

17-کمیته ها

راهنمای ارزیابی استانداردهای کمیته های بیمارستانی

راهنمای ارزیابی استانداردهای کمیته های بیمارستانی (2)

18-مدارک پزشکی

راهنمای ارزیابی واحد مدارک پزشکی

واحد مدارک پزشکی

19-مدیریت و رهبری و تدارکات راهنمای استانداردهای واحد مدیریت و رهبری