دسترسی سریع
يکشنبه ١٤ خرداد ١٤٠٢

 وظایف و اختیارات هیات امناء:

·  تصويب آيين نامه داخلی

· تصويب سازمان اداری دانشگاه بر اساس ضوابطی که به پيشنهاد وزارت متبوع با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی به تصويب شوراي عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسيد .

·    بررسی و تصويب موسسه ای که از طرف رئيس دانشگاه پيشنهاد می شود

·  تصويب بودجه تفصيلی دانشگاه

·   تصويب حسابها و ترازنامه سالانه دانشگاه

·  تصويب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن 

· تعيين حسابرسی و خزانه دار برای دانشگاه

· کوشش برای جلب کمکهای بخش خصوصی و عوائد محلی اعم از نقدی و تجهيزاتی ، ساختمانی با رعايت ضوابط مصوب شوراي عالی انقلاب فرهنگی

·      تصويب آيين نامه مالی و معاملاتی که بر حسب مورد پس از تائيد وزارتخانه مربوطه قابل اجرا می باشد

·    تعيين نحوه اداره واحدهای توليدی ، خدماتی ، کارگاهی و بهداشت و درمانی موسسه در چهارچوب ضوابطی که به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد

·   تعيين ميزان پرداخت حق التدريس ، حق التحقيق ، حق الزحمه ، حق التاليف و نظاير آن

·  بررسی گزارش دانشگاه که از طرف رئيس دانشگاه ارائه می شود

·     تصويب مقررات استخدامی هيات علمی دانشگاه که به منظور هماهنگی پس از تائيد وزارتخانه مربوطه قابل اجرا خواهد بود .

امتیازدهی
.