دسترسی سریع
چهارشنبه ١٧ خرداد ١٤٠٢

                  وظایف و اختیارات هیات رئیسه ,

 

فراهم كردن زمينه‌هاي اجرايي مصوبات شورايعالي انقلاب فرهنگي و آئين نامه‌ها و بخشنامه‌هاي صادرشده از سوي وزارت متبوع.

پيشنهاد نمودار تشكيلاتي واصلاحات اداري لازم براي اداره امورداخلي دانشگاه به هيأت امناء از طريق رئيس دانشگاه.

بررسي و ارزيابي نحوه اجراي تصميمات هيأت رئيسه ونظارت بر عملكرد واحدهاي دانشگاه.

فراهم كردن زمينه مردمي نمودن دانشگاه وكمك به خودكفايي دانشگاه و واحدهاي وابسته.

ايجاد هماهنگي لازم بين حوزه‌هاي مختلف معاونت‌ها.

بررسي آئين نامه‌هاي اداري و مالي ومعاملاتي دانشگاه براي طرح در هيأت امناء و تهيه پيشنهادها، طرح‌ها و برنامه‌هايي كه بايد در دستور كار هيأت امناء قرار گيرد.

پيشنهاد بودجه سالانه دانشگاه به هيأت امناء از طريق رئيس دانشگاه.

پيشنهاد توزيع وتخصيص فرصت‌هاي مطالعاتي و دوره‌هاي كوتاه مدت آموزشي و تحقيقاتي داخل و خارج كه طبق ضوابط به اعضاي آموزشي، پژوهشي تعلق مي‌گيرد از طريق رئيس دانشگاه به وزارت متبوع.

.