جمعه ٠٨ مرداد ١٤٠٠
شرح وظایف کارآموزان دوره دکتری عمومی پزشکی

آیین نامه  شرح وظایف دانشجویان دوره کارآموزی دوره دکتری عمومی پزشکی


کار آموز پزشکی به دانشجوی دکتری عمومی پزشکی اطلاق می شود که مقاطع علوم پایه و فیزیوپاتولوژی را به پایان رسانده است و مجاز به ورود به بخشهای بالینی برای کسب دانش نظری و تجربیات عملی و مهارت های حرفه ای ، تحت نظارت اعضاء هیات علمی و برای اخذ مدرک دکتری پزشکی است . مسئولیت کار آموز در هر گروه /بخش با مدیر گروه /اتندینگ بخش و در ساعات کشیک با عضو هیات علمی آنکال یا دستیار سنیور کشیک بخش / بیمارستان می باشد.

مدیران گروه های آموزشی مسئول حسن اجرای آیین نامه هستند .معاونت آموزشی پزشکی عمومی دانشکده پزشکی از طریق معاونین آموزشی دانشجویی گروه ها و معاونین آموزشی پژوهشی بیمارستان ها بر حسن اجرای این آیین نامه نظارت خواهند داشت .

 

وظایف گروه آموزشی و اتندینگ بخش در قبال دانشجو

1.        گروه آموزشی موظف به اجرای برنامه آموزشی ضروری(Core curriculum) کارآموزی ابلاغ شده از سوی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

2.        برنامه آموزشی هر گروه بر اساس بند فوق باید در پایگاه اطلاع رسانی گروه مربوطه در دسترس فراگیران باشد.

3.        گروه های آموزشی موظف اند در یک جلسه توجیهی درابتدای هر دوره ، کار آموزان ها را با شرح وظایف و مقررات گروه آشنا نمایند.

4.        تنظیم برنامه چرخش کار آموزان در بخش ها به عهده مدیر گروه بخش مربوطه است .

5.        اتندینگ/دستیار سنیور بخش بعنوان مسئولین آموزش دانشجویان در بخش موظفند برای کلیه ساعات حضور کار آموزان در بخش برنامه آموزشی تهیه و در آغاز دوره به آنان اعلام کنند.

 

وظایف کار آموز:

الف : کلیات

1.        حفظ و رعایت شئون شرعی و اخلاق پزشکی در کلیه ساعات حضور در بیمارستان.

2.        رعایت مقررات آیین نامه کد پوشش در کلیه بخش های بالینی و درمانگاه ها.

3.        نصب کارت شناسایی حاوی مشخصات دانشجو به روپوش در محیط بیمارستان و درمانگاه ها.

4.        رعایت مقررات داخلی گروه/بخش ، بیمارستان ، دانشکده و دانشگاه.

5.        رعایت مفاد آیین نامه ها و مقررات ابلاغ شده از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی .

 

ب: مراقبت از بیمار و مدارک پزشکی:

1.        اخذ شرح حال و انجام معاینه بالینی ،تفسیر و پیگیری نتایج آزمایشات و بررسی های پارا کلینیک ، ارزیابی و بیان برنامه تشخیصی و مطرح نمودن تشخیص های افتراقی  مناسب از کلیه بیماران بستری مربوط به خود و ثبت در پروند ه در اوقات عادی و کشیک

2.        وزیت روزانه بیماران و نوشتن سیر بیماری ( progress note) روزانه برای هربیمار .

3.        ویزیت بیماران به همراه انترن واتندینگ بخش و اطلاع از کلیه مراقبت های درمانی و لیست داروهای دریافتی

4.        پیگیری دریافت جواب آزمایشات و بررسی و ارائه آخرین گزارش های پاراکلینیکی بیمار.

5.        نوشتن یادداشت های مخصوص آغاز و پایان هر دوره(On & Off service notes).

6.        نوشتن برگه های درخواست تصویرداری از جمله CT Scan، MRI ، رادیوگرافی ، سونوگرافی ، آندوسکوپی ، آنژیوگرافی و کلیه برگه های درخواست پاراکلینیک دیگر با نظارت اتندینگ و در صورتی که برابر مقررات آن گروه ، بخش یا بیمارستان نیاز به نگارش شرح حال بیمار در فرم مربوط باشد.

 

پ: اقدامات تشخیصی – درمانی

1.        فراگیری و انجام موارد زیر به منظور کسب مهارت لازم و با نظارت و مسئولیت اتندینگ و بر اساس log books

*        تزریق عضلانی ، وریدی ، زیر پوستی

*        رگ گیری (IV Cannulation)

*        نمونه گیری وریدی (venous blood sampling)

*        گرفتن گازهای خون وریدی (VBG)

*        نمونه گیری برای کشت خون

*        نمونه گیری از گلو و زخم ها

*        رنگ آمیزی گرم و مشاهده لام

*        تهیه و تفسیر میکروسکوپی لام خون محیطی

*         تهیه وتفسیر میکروسکوپی نمونه ادرار

*        پانسمان ساده

*        ساکشن ترشحات حلق و لوله تراشه

*        فیزیوتراپی تنفسی

*        کنترل ضربان قلب جنین(FHR) انقباضات رحم و حرکات جنین

 

2.       فراگیری و انجام  موارد زیر فقط با موافقت  اتندینگ و تحت نظارت مستقیم اتندینگ /دستیار/ انترن بخش :

*        گرفتن گازهای خون شریانی (ABG)

*        انجام تست PPD و خواندن آن

*        انجام پانسمان  هایی که نیاز به دبریدمان و شست و شوی تخصصی (غیر روتین) و یا بخیه مجدد طبق نظر اتندینگ / دستیار بخش دارند و یا عفونی شده باشند.

*        تخلیه آبسه سطحی

*        کشیدن (tap) مایع آسیت

*        گذاشتن لوله معده و گرفتن نمونه از ترشحات معده

*        گذاشتن سوند ادراری در بیماران همجنس بجز در نوزادان و شیر خواران

*        انجام واکسیناوسیون روتین اطفال در خانه های بهداشت و یا درمانگاهها

*        بخیه زدن و کشیدن بخیه

*        انجام شستشوی گوش

*        گچ گیری ساده و باز کردن گچ

*        فلبوتومی

 

3.       مشاهده و فراگیری موارد زیر که توسط فراگیران مقاطع بالاتریا پرسنل مجرب انجام می شود

*        مشاهد و یادگیری CPR

*        مشاهده گذاشتن لوله تراشه وair way

*        مشاهده و یادگیری زایمان طبیعی ( فقط جهت کار آموزان دختر )

*        مشاهده کشیدن (TAP) مایع پلور

*        مشاهده پونکسیون مفصل

*         مشاهده انجام پونکسیون لومبار (lumbar puncture)

*        مشاهد آسپیراسیون و بیوپسی مغز استخوان

*        مشاهده نمونه گیری و درناژ سوپراپوبیک

*        مشاهده تخلیه آبسه های عمقی

*        مشاهده گذاشتن chest tube

*        مشاهده کات دان

*        مشاهده گذاشتن کاتتر وریدی نافی و همکاری در تعویض خون نوزادان

*        مشاهده سونداژ ادراری شیرخواران

*        مشاهده تزریق داخل نخاعی(intra thecal) و داخل مفصلی

*        مشاهده انجام جراحی های سرپایی ساده(ختنه ، برداشتن توده های سطحی ، خارج کردن in growing nail)

*        مشاهده تعویض لوله نفروستومی یا سیستوستومی

*        مشاهده تزریق داروهای خاص (شیمی درمانی)

*        مشاهده آتل گیری

*        مشاهده کار گذاری کشش پوستی

*        مشاهده خارج کردن جسم خارجی از گوش ، حلق ، بینی و چشم

*        مشاهده تامپون قدامی بینی

*        مشاهده کوتر خونریزی بینی

*        مشاهده هر اقدام تشخیصی درمانی و تهاجمی دیگر که در برنامه آموزشی گروه تعریف شده است.

 

ت: شرکت در برنامه های آموزشی گروه :

1.        شرکت منظم و فعال در کلیه راندها و درمانگاه های آموزشی بخش ، کلاس های دروس تئوری بالینی، کارگاه ها و یا جلسه های آموزشی گروه / بخش شامل گزارش صبحگاهی ، کنفرانس علمی گروه . بخش ،  اتاق های عمل ، و سایر برنامه های آموزشی بر اساس برنامه گروه آموزشی.

2.        حضور فعال و منظم در ویزیت بیماران توسط اتندینگ یا دستیار بخش در راند و درمانگاه ها.

3.        شرکت  در درمانگاه طبق برنامه تعیین شده و گرفتن شرح حال ، انجام معاینه از بیمار و معرفی بیمار به اتندینگ یا دستیار.

4.        معرفی بیمار در راندهای آموزشی شامل : معرفی کوتاه بیمار ، دلیل بستری شدن و بیان تشخیص های افتراقی و طرح درمانی و بیان سیر بیماری و اقدامات انجام شده .

5.        ارائه کنفرانس های علمی در صورت لزوم طبق برنامه تنظیمی توسط اتندینگ / دستیار بخش .

 

ث: حضور در بیمارستان

1.        حضور در بخش یا درمانگاه ، طبق برنامه تعیین شده از سوی گروه آموزشی یا بخش می باشد .

2.        ساعت حضور و خروج از بیمارستان بر اساس برنامه گروه آموزشی مربوطه می باشد .

3.        کارآموزان موظفند برنامه کشیک بخش خود را در روز اول بخش تنظیم و در اختیار دستیار / سوپر وایزر آموزشی / منشی آموزشی بخش قرار دهند.

4.        تعداد و زمان شروع و پایان  کشیک ، بر اساس شرایط گروه و دانشکده تعیین می شود.

5.        پایان زمان کشیک کار آموزان ساعت 7 شب می باشد .حداقل تعداد کشیک 5 و حداکثر آن 7 کشیک در طی بخش ها می باشد.

6.        حضور و غیاب دانشجویان در ایام کشیک بر اساس برنامه حضور و غیاب در بیمارستان خواهد بود .

7.        جابجایی در برنامه کشیک فقط در موارد اضطراری با اطلاع قبلی ( حداقل 24 ساعت قبل ) و به شرط تعیین جانشین و موافقت اتندینگ /دستیار سنیور بخش امکان پذیر می باشد.

8.        ترک کشیک مطلقا ممنوع است بجز در موارد اضطراری و با کسب اجازه از دستیار سنیوراتندینگ /انترن کشیک.

 موارد تخلف کارآموزان از شرح وظایف فوق و یا هر گونه اهمال در انجام وظایف و یا شکایات از  استیودنت ها در این رابطه حسب مورد در شورای آموزشی گروه مطرح و تصمیمات لازم گرفته خواهد شد. چنانچه مسائل مطروحه در هر کدام از مراجع رسیدگی کننده اولیه به نتیجه قطعی نرسید ، مورد به مرجع بالاتر ، مدیر گروه و سپس معاونت آموزشی پزشکی عمومی دانشکده پزشکی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی ارجاع خواهد شد. مرجع نهایی تصمیم گیری شورای آموزش دانشکده پزشکی خواهد بود.

دسترسی سریع

   
   
   
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir