مسئول فنی داروخانه :

خانم دکتر مریم حمیدی

مدرک تحصیلی : دکترای داروسازی

تلفن تماس :05144016131

 

 

پرسنل شاغل در داروخانه :

1- آقای سید جابر نجاتی نسب

2-خانم زهره شاهینی فر

3-خانم مریم عباس آبادی

4-خانم اکرم شریفی موحد

5-خانم سمیرا جزندری

6-خانم سمانه جزندری