سایت‌های مفید
تخلفات اداری

 

سير تطور و مقررات در باب برخورد با تخلفات اداري

تاريخچه تشكيل هياتهاي بدوی رسيدگي به تخلفات اداري

 در آذرماه سال 1301 هجري شمسي اولين قانون استخدام كشوري در ميهن ما تصويب و به مرحله اجرا گذاشته شد در مواد مندرج در فصل سوم اين قانون تحت عنوان « در باب طريقه محاكمه مستخدمين خاطي » مقررات خاصي وجود داشت بموجب اين مقررات محكمه هاي بدوي و تجديدنظر مسئوليت رسيدگي به خطاهاي اداري مستخدمين دولت را بعهده داشتند كه با توجه به آئين دادرسي موجود انجام وظيفه مي نمودند .

 بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ،  در تاريخ 9/12/1362 اولين قانون هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري طبق اصل 85  قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بطور آزمايشي بتصويب رسيد و در تاريخ 7/9/1372قانون فعلي هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشت . در اين قانون بمنظوررسيدگي به تخلفات اداري در هر يك از دستگاههاي دولتي مشمول آن هياتهاي تحت عنوان هيات بدوي و هيات تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري تشكيل گرديد  

تشكيلات هياتهاي بدوی رسيدگي به تخلفات ا