شرح وظایف واحد بازرسی و پاسخگویی به شکایات


- انجام  ماموریت های لازم در مرکز و شهرستان ها به منظور حصول اطمینان از حسن جریان امور اداری و مالی و رفع نواقص کار جهت پیشرفت کار

- رسیدگی و مطالعه و بررسی اطلاعات جمع آوری شده

- رسیدگی اولیه به شکایات واصله و اقدام لازم درمورد آنها

- هماهنگ نمودن فعالیت های واحد تحت سرپرستی باخط مشی تعیین شده

- نظارت بر کار بازرسان تحت سر پرستی

- تشخیص تخلفات مامورین مسئول

- تنظیم بر نامه های مختلف بازرسی

انجام بازرسی های لازم به منظور حصول اطمینان از اجرای سیاست و تصمیمات دولت و اجرای برنامه های مختلف و ایجاد هماهنگی و نظم در امور اداری و یا مالی دانشگاه