سایت‌های مفید
كاركنان دفتر رياست

مریم محسن آبادی  

                     کارشناس مسئول دفتر ریاست

فاطمه سادات هاشمی نژاد 

                      کارشناس امور دفتر ریاست

سید حسین جعفری    

                   
                    کارشناس امور دفتر ریاست

 

تلفن : 44011004 - 051

نمابر : 44011013 - 051

سبزوار -  خیابان اسد آبادی - جنب یاغ ملی - ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار - طبقه چهارم دفتر ریاست

 

 

منو اصلی