دسترسی سریع
چهارشنبه ١٧ خرداد ١٤٠٢

وظايف و اختيارات رئيس دانشگاه

-نظارت بر حسن اجرای امور آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و دانشجويی و اداری و مالی

عمرانی و امور خدمات علمی و کليه ارتباطات داخلی و بين المللی دانشگاه و هماهنگی

واحدهای مختلف و پاسخگويی به مراجع ذيصلاحيت- تعيين خط مشی اجرايی دانشگاه در قالب سياست های علمی، آموزشی و پژوهشی- هدايت فعاليتهای فرهنگی، آموزشی، پژوهشی، اداری و مالی و عمرانی دانشگاه- ارائه گزارش سالانه دانشگاه به هیأت امناء- نظارت بر حسن اجرای فعاليتهای جاری دانشگاه و پی گيری اشکالات و تخلفات احتمالی و ارجاع

آنها به مقامات ذيصلاحيت- مسئوليت امور مالی و اداری دانشگاه در حدود مقررات مصوب- نصب و عزل اعضاء هیأت رئيسه (با رعايت تبصره 1 و 2 ماده 4) و روسای دانشکده ها و موسسات

 و واحدهای وابسته و مديران گروههای آموزشی- اجرای مصوبات و آئين نامه ها و بخشنامه های صادر شده از سوی وزارت- تهيه و پيشنهاد سياستها، اهداف و خط مشی ها برای طرح در هیأت امناء

- ارائه پيشنهاد تأسیس، توسعه، انحلال و ادغام واحدها به شورای دانشگاه- ارائه پيشنهاد همکاری علمی با ساير موسسات آموزشی يا پژوهشی داخلی و خارجی به شورای دانشگاه- نمايندگی حقوقی دانشگاه نزد مراجع ذيصلاحيت

     - نظارت بر امور انضباطی دانشگاه (هیأت علمی، دانشجویان، کارمندان) در چارچوب ضوابط و مقررات
.