دسترسی سریع
سه شنبه ٢٦ تير ١٤٠٣

اهداف کلان

  •    تلاش در جهت افزایش درآمدهای دانشگاه
  •    تلاش در جهت کاهش هزینه های دانشگاه
  •    ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده
  •    بهبود رضایتمندی گیرندگان خدمت

 


  راهبردها

  · ساماندهی مدیریت منابع مالی دانشگاه در راستای اهداف برنامه چهارم و سیاستهای دانشگاه

  · طراحی و استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی

  · توانمند سازی کارکنان

  · ساماندهی و توسعه مدیریت اطلاعات

  · بهبود فرآیندهای بودجه و ارتقاء بهره وری

  · افزایش جلب حمایت مقامات ارشد به جایگاه دانشگاه

  · ارائه پژوهش های کاربردی و بهره برداری از نتایج آنها