دسترسی سریع
سه شنبه ٠٨ خرداد ١٤٠٣

  ماموریتها

1.      تهیه و پیشنهاد سیاستهای اجرائی و خط مشی های دانشگاه در زمینه بودجه ریزی و اجرای بودجه در چار چوب اهداف و سیاستهای کلان دانشگاه و همگام با مقتضیات زمان و هماهنگ با واحدها .

2.      برنامه ریزی در جهت تامین و تخصیص و توزیع عادلانه منابع مالی با تجزیه و تحلیل وضع موجود ، پیش بینی آینده .

3.      طراحی الگوهای مناسب و تلاش در جهت استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی .

4.      ارائه خدمات اطلاع رسانی به کلیه سطوح مدیریتی دانشگاه در خصوص امور مربوط به بودجه و ارائه گزارش های مستند تحلیلی دوره ای .

5.      تشکیل و هدایت گروههای کاری مشترک با واحدهای ستادی و اجرائی در راستای انجام مطالعات کاربردی .

6.      ارزیابی و بازنگری مستمر عملکرد مدیریت و ارتقاء موقعیت آن از طریق نوسازی و بهسازی پیکره کارشناسی و اصلاح فرآیندها و روشهای انجام کار .

7.      تهیه و تنظیم و مدیریت بانک اطلاعات بودجه بهداشت ، درمان و آموزش

8.      جذب مناسب اعتبارات عمومی و در آمد اختصاصی و بهینه سازی مدیریت منابع .

9.      مکانیزاسیون عملیات بودجه و ایجاد شبکه های اطلاع رسانی .

10.  بهره برداری از فنآوری و روش های جدید مدیریتی برای رسیدن به کارآئی و کار آمدی بالاتر.