دسترسی سریع
چهارشنبه ١٠ خرداد ١٤٠٢

مدیر بودجه:

آقای جعفر رحیمی خواه

آدرس: سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار - طبقه اول

شماره تماس: 05144011058

فکس: 05144238012