پنج شنبه ٣١ خرداد ١٤٠٣
واحد مطالعات و توسعه(EDO)

به طور معمول، امور آموزشی در دانشکده ها و بیمارستان های آموزشی تابعه دانشگاه توسط معاونین آموزشی هدایت و رهبری می شوند و معاونت آموزشی تلاش دارد جهت تحول، تغییر، تفکر، مطالعه و تحقیق در حوزه های وسیع آموزش، بصورت نظام مند عمل نماید. لذا این امر بايد توسط واحدی اختصاصی به نام «دفتر توسعه آموزش» به عنوان بازوی توسعه فنون و روش هاي نوين اموزشي در دانشگاه تحقق یابد. این دفتر در 4 محور توسعه آموزش شامل: برنامه ریزی آموزشي، ارزشیابی، پژوهش در آموزش، آموزش و توانمند سازي اعضاء هيأت علمي، فعالیت مي نمايد. دفتر توسعه آموزش دانشکده بهداشت در راستاي سياست هاي وزارت متبوع و برنامه استراتژيك معاونت آموزشي دانشگاه، مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه و همچنين برنامه‌ استراتژيک دانشکده و با هدف ارتقاء كيفيت آموزش در سطح دانشکده، از سال 1388 فعاليت‌ خود را در چارچوب شرح وظايف تعریف شده آغاز نموده است.

منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir