چهارشنبه ١٧ خرداد ١٤٠٢
چارت سازمانی
رسالت و چشم انداز بيمارستان
بيمارستان برادران شهيد مبينی
حوزه ریاست
واحدهای بیمارستانی
آموزش
فرم ها
بهبود کیفیت و اعتبار بخشی
اطلاعات پزشکان
اطلاعات مربوط به بيماران وپرسنل
نوبت دهی بیمارستان
روابط عمومی
سايتهای مرتبط
آموزش به بیمار

بیمارستان مبینی
گزارش اختیاری خطای پزشکیhttp//www.medsab.ac.ir/index.aspx?siteid=1&&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=12421
معرفی واحد آموزش به بیمارhttps://www.medsab.ac.ir/index.aspx?&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=12397