با ما در تماس باشید

آدرس: سبزوار، خیابان کاشفی شمالی، بیمارستان آموزشی درمانی شهیدان مبینی

تلفن: 105-44238100-051

فکس: 44221002 -051

کدپستی: 9613856776    

پست الکترونیک: : mobini.h@medsab.ac.ir