مسئول واحد: خانم زهرا بینقی

تحصیلات: کارشناس بهداشت محیط

شماره پاسخگویی: 44238100 داخلی (331)