مسئول واحد: خانم سعیده لطفی

تحصیلات: کارشناس تغذیه

شماره پاسخگویی: 44238100 داخلی (332)