مسئول واحد: آقای جوادرجبی

تحصیلات: کارشناس الکترونیک

شماره پاسخگویی: 44238100 داخلی (222)