مسئول واحد: خانم نفیسه فصیحی

تحصیلات: کارشناس ارشد مهندسی پزشکی

شماره پاسخگویی: 44238100 داخلی (222)