مسئول واحد: خانم طاهره خسروجردی

تحصیلات: کارشناس فناوری اطلاعات سلامت

شماره پاسخگویی: 44238100 داخلی (275)