بانک خون


مسئول واحد: آقای سعید صادقی شکیب

تحصیلات: کارشناس آزمایشگاه


موقعیت بخش در بیمارستان: طبقه منفی یک

شماره پاسخگویی: 44238100 داخلی (215)