روابط عمومی

 

 

روابط عمومی بیمارستان

خانم مهری مرادی

تحصیلات: کارشناس

شماره تماس: 44238100 داخلی (286)