روابط عمومی

 

 

روابط عمومی بیمارستان

خانم زهرا ایمانی

تحصیلات: کارشناس رادیولوژی

شماره تماس: 44238100 داخلی (216)