حراست

 

 

حراست بیمارستان

خانم پایمرد

تحصیلات: کارشناس پرستاری

شماره تماس: 44238100 داخلی (347)