دسترسی سریع
يکشنبه ٣١ تير ١٤٠٣

شرح وظایف مدیر مالی :

 • تهیه و تدوین صورتهای مالی دانشگاه ازطریق نظارت مستمربر عملیات امور مالی،محاسباتی،نگهداری و تنظیم حساب ها بر اساس این آیین نامه ، مقررات حاکم برتحریر دفاتر وضوابط مربوطه،صحت و سلامت آن هاوتهیه گزارشات مالی مدیریتی
 • اعمال نظارت بر اجرای قوانین و مقررات حاکم بر عملیات مالی دانشگاه و واحدهای اجرایی.
 • تبادل اطلاعات مالی دانشگاه حسب مورد با دستگاه های نظارتی قانونی با هماهنگی رئیس دانشگاه(یا مقام مجاز از طرف ایشان).
 • نگهداری و تحویل و تحول وجوه نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار و نظارت بر وصول به موقع درآمدهای دانشگاه .
 • نظارت بر عملکرد مالی واحدهای اجرایی مستقل و غیرمستقل .
 • شناسایی و نگهداری حساب مقداری و ریالی اموال ، ماشین آلات و تجهیزات و دارائی های دانشگاه.
 • اطلاع و کنترل کلیه تفویض اختیارات جهت امضا های مجاز.
 • اجرای نظام نوین مالی بر اساس دستورالعمل های ابلاغی وزارت متبوع.
 • اجرای آن بخش از عملیات مالی دانشگاه که در چارچوب بودجه تفضیلی مصوب هیات امنا بر عهده مدیر امور مالی می باشد.
 • پیگیری و بروز رسانی مانده حساب های سنواتی.
 • مشارکت درتصمیم گیری‌های مربوط به حل مشکلات و تعیین خط مشی دانشگاه از بعد مالی .
 • نظارت بر اجرای صحیح کلیه مقررات، دستورالعمل‌ها و روش‌های مصوب مالی و معاملاتی
 • بررسی و تایید نهایی پرداخت‌های دانشگاه با توجه به مجوزهای مالی .
 • نظارت بر وضعیت نقدینگی و مشارکت درتصمیم‌گیری برای تامین منابع مالی مورد نیاز و چگونگی استفاده از منابع مالی موجود .
 • ایجاد، حذف یا تغییر در حساب‌های مالی به منظور اجرای هرچه مطلوب‌تر حسابداری تعهدی در ستاد و واحدهای تابعه.
 • برنامه‌ریزی به منظور انطباق نظام‌های مالی و هزینه‌یابی با اقدامات جاری با توجه به لزوم محاسبه قیمت تمام شده فعالیت‌ها.
 • شرکت در جلسات کمیته بودجه و همکاری لازم با مدیریت بودجه به منظور تهیه بودجه سالیانه دانشگاه و تایید موارد مرتبط .
 • برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری مقتضی در خصوص مغایرت عملکرد با بودجه ستاد و واحدهای تابعه .
 • برنامه‌ریزی به جهت اجرای مصوبات هیات امناء درخصوص مسائل مالی و نظارت بر اجرای آن .
 • تهیه و تدوین بخشنامه های تخصصی مالی و نظارت بر اجرای آن پس از تایید رئیس موسسه ویا مقام مجاز از طرف ایشان و مشارکت در تهیه برنامه‌های سرمایه‌ای
 • بررسی و تایید نهایی محاسبات مربوط به قیمت تمام شده خدمات و همچنین تهیه و ارائه گزارشات مدیریتی مورد نیاز دانشگاه . 
 • تنظیم و تایید نهایی صورت‌های مالی ستاد و واحدهای تابعه به تفکیک و تجمیعی و تلفیقی .
 • اعمال نظارت مالی بر ثبت، نگهداری و کنترل موجودی کالا و دارایی‌های .
 • برنامه ریزی جهت بستن حساب‌ها در پایان سال مالی و تهیه گزارش‌های مالی مورد نیاز جهت ارائه به مراجع ذیربط.
 • نظارت عالی برثبت به موقع دفاتر رسمی و نظارت بر نگهداری اوراق و اسناد مرتبط با سرمایه‌گذاری‌ها،سهام، اسنادبهادار،اسناد تضمینی و نظایرآن.
 • هماهنگی امورمالی با سایر واحدهای دانشگاه از نظر مسائل مالی .
 • اتخاذ ترتیبات لازم به منظور هماهنگی با بازرس، حسابرسان و سایر مراجع ذیصلاح .
 • تعیین خط مشی و رویه‌ها به منظور رفع مغایرات با اشخاص و موسسات طرف حساب .
 • تصمیم‌گیری در خصوص تامین نیروی انسانی در واحدهای تحت نظارت .
 • هماهنگ نمودن عملیات واحدهای تحت نظارت و تصمیم‌گیری در خصوص نحوه تقسیم کار بین کارکنان تحت نظارت.
 • تنظیم برنامه آموزش جهت کارکنان امور مالی دانشگاه، به نحوی که کلیه کارکنان در جریان امور همکاران خود قرار گرفته و در موارد لزوم جایگزینی کارکنان به سهولت امکان پذیر گردد
 • برنامه‌ریزی به منظور شمارش موجودی انبارها در پایان سال .
 • برنامه‌ریزی به منظور انجام امور مربوط به اصلاح حساب‌های سنوات قبل در مواقع مورد نیاز . 
 • درخواست وجوه و کمکهای مالی  از خزانه معین استان به منظور ایجاد گردش مالی .
 •