دسترسی سریع
چهارشنبه ١٠ خرداد ١٤٠٢

      علی زیدآبادی                                                                                       حمید مزینانی

     کارشناس واحد درآمد                                                                                      کارشناس واحد درآمد

تحصیلات :لیسانس حسابداری                                                                         تحصیلات : لیسانس حسابداری

   شماره تماس :44011062-051                                                        شماره تماس :44011052-051