آدرس مرکزمشاوره آنلاین طب ایرانی:خراسان رضوی،سبزوار،خیابان اسدآبادی،روبه روی ساختمان ستاد مرکزی،طبقه دوم،واحد1

کدپستی:9617747430

شماره تماس:05144011555