دسترسی سریع
سه شنبه ٢٦ تير ١٤٠٣

رسالت
معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، با بهره مندی از استادان و کارکنان متخصص، متعهد با مشارکت سایر ذینفعان در تربیت دانشجویان کارامد، پاسخگوی نیاز نظام سلامت به نیروی انسانی بالنده می باشد. این امر در پرتو استفاده از زیر ساختها و ظرفیتهای آموزشی، پژوهشی، بهداشتی و درمانی، روشهای نوین آموزشی، منابع مالی مستقل و تعامل بامراکز علمی و ارزیابی مستمر عملکرد منطبق بر استانداردهای ملی محقق خواهد شد.


دورنما
برانیم شرایط را برای توسعه ی علوم و فناوری¬های نوین پزشکی مهیا کرده و به عنوان قطب تربیت نیروی انسانی خلاق، فرهیخته و کارآفرین در سطح کشور مطرح شده و در جهت نیل به دانشگاه نسل چهارم گام برداریم.