جمعه ٠١ تير ١٤٠٣
طرح درس و دوره

 طرح دوره و طرح درس: کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت


طرح دوره حضوری نظریه ها و مدل های برنامه ریزی در آموزش بهداشت و ارتقای سلامت(دکتر معصومه هاشمیان)

طرح درس حضوری نظریه ها و مدل های برنامه ریزی در آموزش بهداشت و ارتقای سلامت(دکتر معصومه هاشمیان)

طرح دوره مجازی نظریه ها و مدل های برنامه ریزی در آموزش بهداشت و ارتقای سلامت(دکتر معصومه هاشمیان)

طرح درس مجازی نظریه ها و مدل های برنامه ریزی در آموزش بهداشت و ارتقای سلامت(دکتر معصومه هاشمیان)

طرح دوره روش پژوهش در آموزش بهداشت و ارتفای سلامت(دکتر حمید جوینی)

طرح درس روش پژوهش در آموزش بهداشت و ارتفای سلامت(دکتر حمید جوینی)

طرح دوره مبانی آموزش بهداشت و ارتفای سلامت(دکتر حمید جوینی)

طرح درس مبانی آموزش بهداشت و ارتفای سلامت(دکتر حمید جوینی)

طرح دوره آموزش بهداشت و ارتقای سلامت رسانه محور(دکتر حمید جوینی)

طرح درس آموزش بهداشت و ارتقای سلامت رسانه محور(دکتر حمید جوینی)

طرح دوره عملی سیستم های اطلاع رسانی (دکتر حمید جوینی)

طرح درس عملی سیستم های اطلاع رسانی (دکتر حمید جوینی)

طرح دوره فناوری های کاربردی در آموزش بهداشت و ارتقای سلامت (دکتر حمید جوینی)

طرح درس فناوری های کاربردی در آموزش بهداشت و ارتقای سلامت (دکتر حمید جوینی)

طرح دوره آموزش بهداشت و ارتقای سلامت در مدارس(دکتر رضا شهرآبادی)

طرح درس آموزش بهداشت و ارتقای سلامت در مدارس(دکتر رضا شهرآبادی)

طرح دوره ارتباط در آموزش بهداشت و ارتقای سلامت در مدارس(دکتر رضا شهرآبادی)

طرح درس ارتباط در  آموزش بهداشت و ارتقای سلامت در مدارس(دکتر رضا شهرآبادی)

طرح دوره زبان تخصصی(دکتر رضا شهرآبادی)

طرح درس زبان تخصصی(دکتر رضا شهرآبادی)

طرح دوره تئوری سیستم های اطلاع رسانی (دکتر رضا شهرآبادی)

طرح درس تئوری سیستم های اطلاع رسانی (دکتر رضا شهرآبادی)

برنامه کارگاه پدافند غیر عامل(دکتر رضا شهرآبادی)

برنامه کارگاه مقاله نویسی(دکتر رضا شهرآبادی)

طرح دوره مشاوره در آموزش بهداشت(دکتر راضیه خسروراد)

طرح درس مشاوره در آموزش بهداشت(دکتر راضیه خسروراد)

طرح دوره روانشناسی رفتار سالم(دکتر راضیه خسروراد)

طرح درس روانشناسی رفتار سالم(دکتر راضیه خسروراد)

طرح دوره مجازی مشاوره در آموزش بهداشت(دکتر راضیه خسروراد)

طرح درس مجازی مشاوره در آموزش بهداشت(دکتر راضیه خسروراد)

طرح دوره مجازی روانشناسی رفتار سالم(دکتر راضیه خسروراد)

طرح درس مجازی روانشناسی رفتار سالم(دکتر راضیه خسروراد)

طرح دوره جامعه شناسی سلامت(دکتر علی مهری)

طرح درس جامعه شناسی سلامت(دکتر علی مهری)

طرح دوره فناوری های کاربردی در آموزش بهداشت و ارتقای سلامت 1(دکتر علی مهری)

طرح درس فناوری های کاربردی در آموزش بهداشت و ارتقای سلامت 1(دکتر علی مهری)

طرح دوره عملی فناوری های کاربردی در آموزش بهداشت و ارتقای سلامت 2(دکتر علی مهری)

طرح درس عملی  فناوری های کاربردی در آموزش بهداشت و ارتقای سلامت 2(دکتر علی مهری)

طرح دوره جامعه شناسی سلامت(دکتر علی مهری)

طرح دوره جامعه شناسی سلامت(دکتر علی مهری)

منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir