شنبه ٢٧ شهريور ١٤٠٠
طرح درس و دوره

 طرح دوره و طرح درس: کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت


طرح دوره بهداشت مدارس (دكتر شهرابادي)

طرح درس بهداشت مدارس (دكتر شهرابادي)

طرح دوره پویایی گروه (دكتر خسروراد)

طرح درس پویایی گروه (دكتر خسروراد)

طرح دوره روان شناسی رفتار سالم (دكتر خسروراد)

طرح درس روان شناسی رفتار سالم (دكتر خسروراد)

طرح دوره زبان تخصصی (دكتر شهرابادي)

طرح درس زبان تخصصی (دكتر شهرابادي)

طرح دوره جامعه شناسی سلامت (دكتر مهري)

طرح درس جامعه شناسی سلامت (دكتر مهري)

طرح دوره روش تحقیق (دكتر مهري)

طرح درس روش تحقیق (دكتر مهري)

طرح دوره سبک زندگی (دكتر جويني)

طرح درس سبک زندگی (دكتر جويني)

طرح دوره کارآموزی (دكتر هاشميان، دكتر شهرابادي، دكتر جويني)

طرح درس کارآموزی (دكتر هاشميان، دكتر شهرابادي، دكتر جويني)

طرح دوره اموزش بهداشت1 (دكتر جويني)

طرح درس آموزش بهداشت 1 (دكتر جويني)

طرح دوره ارتباطات در آموزش بهداشت (دكتر شهرابادي)

طرح درس ارتباطات در آموزش بهداشت (دكتر شهرابادي)

طرح دوره فن آوری کاربردی در آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت (دكتر مهري)

طرح درس فن آوری کاربردی در آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت (دكتر مهري)

طرح دوره سیستم های اطلاع رسانی بهداشتی (دكتر شهرابادي، دكتر جويني)

طرح درس سیستم های اطلاع رسانی بهداشتی (دكتر شهرابادي، دكتر جويني)

طرح دوره آموزش بهداشت در مراکز بهداشتی (دكتر جويني)

طرح درس آموزش بهداشت در مراکز بهداشتی (دكتر جويني)

طرح دوره آموزش بهداشت2 (دكتر هاشميان)

طرح درس آموزش بهداشت2 (دكتر هاشميان)

منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir