پایگاه های اطلاعاتی
چهارشنبه ١٠ خرداد ١٤٠٢
En


New Page 1

گزارش سالیانه 1399

لیست کتب خریداری شده فارسی در سال 1399:

رديف
ثبت
مدرک
عنوان
نویسنده
مترجم
ناشر
محل نشر
سال نشر
1 ‭۴۳۷۰۹‬ ‭۱۴۲۳۱‬ راهنمای جامع اصطلاحات پزشکی(مدیکال ترمینولوزی) ‮‭۲۰۱۷‬ کوهن، باربارا جنسن ‭-‬
اندیشه رفیع
تهران ‭۱۳۹۵.‬
2 ‭۴۳۷۵۳‬ ‭۷۶۰۳‬ انگل شناسی برای پرستار و رشته های پیراپزشکی موسویانی، زینب السادات ‭-‬
اندیشه رفیع 
تهران  ‭۱۳۸۷.‬
3 ‭۴۳۷۵۴‬ ‭۷۶۰۳‬ انگل شناسی برای پرستار و رشته های پیراپزشکی موسویانی، زینب السادات ‭-‬
اندیشه رفیع 
تهران  ‭۱۳۸۷.‬
4 ‭۴۳۷۵۵‬ ‭۷۶۰۳‬ انگل شناسی برای پرستار و رشته های پیراپزشکی موسویانی، زینب السادات ‭-‬
اندیشه رفیع 
تهران  ‭۱۳۸۷.‬
5 ‭۴۳۷۸۶‬ ‭۱۱۵۹۲‬ تفسیر موضوعی قرآن کریم ‭-‬ ‭-‬
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دفتر نشر معارف
قم ‭۱۳۸۹.‬
6 ‭۴۳۷۸۷‬ ‭۱۱۵۹۲‬ تفسیر موضوعی قرآن کریم ‭-‬ ‭-‬
 
 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دفتر نشر معارف
قم ‭۱۳۸۹.‬
7 ‭۴۳۷۸۸‬ ‭۱۱۵۹۲‬ تفسیر موضوعی قرآن کریم ‭-‬ ‭-‬ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دفتر نشر معارف قم ‭۱۳۸۹.‬
8 ‭۴۳۷۸۹‬ ‭۱۴۹۳۶‬ تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران(ویژه علوم پزشکی) ‭-‬  ؛ زیر نظر علی‌اکبر ولایتی
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، دفتر نشر معارف‏‫
قم ‭۱۳۹۷.‬
9 ‭۴۳۷۹۰‬ ‭۱۴۹۳۶‬ تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران(ویژه علوم پزشکی) ‭-‬  ؛ زیر نظر علی‌اکبر ولایتی
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، دفتر نشر معارف‏‫
قم ‭۱۳۹۷.‬
10 ‭۴۳۷۹۱‬ ‭۱۴۹۳۶‬ تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران(ویژه علوم پزشکی) ‭-‬  ؛ زیر نظر علی‌اکبر ولایتی
 
 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، دفتر نشر معارف‏‫
قم ‭۱۳۹۷.‬
11 ‭۴۳۷۹۲‬ ‭۱۲۴۰۸‬ اندیشه اسلامی ‮‭۲)‬) سبحانی تبریزی، جعفر، ‮‭۱۳۰۹‬- ؛ تدوین: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، مرکز برنامه ریزی و تدوین متون درسی دفتر نشر معارف  قم  ‭۱۳۹۱.‬
12 ‭۴۳۷۹۳‬ ‭۱۲۴۰۸‬ اندیشه اسلامی ‮‭۲)‬) سبحانی تبریزی، جعفر، ‮‭۱۳۰۹‬- ؛ تدوین: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، مرکز برنامه ریزی و تدوین متون درسی
دفتر نشر معارف 
قم  ‭۱۳۹۱.‬
13 ‭۴۳۷۹۴‬ ‭۱۲۴۰۸‬ اندیشه اسلامی ‮‭۲)‬) سبحانی تبریزی، جعفر، ‮‭۱۳۰۹‬- ؛ تدوین: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، مرکز برنامه ریزی و تدوین متون درسی
دفتر نشر معارف 
قم  ‭۱۳۹۱.‬
14 ‭۴۳۷۹۵‬ ‭۱۴۳۵۸‬ آیین زندگی ( اخلاق کاربردی) شریفی، احمدحسین، ‮‭۱۳۴۹‬ - ‭-‬
 
 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دفتر نشر معارف
قم ‭۱۳۹۵.‬
15 ‭۴۳۷۹۶‬ ‭۱۴۳۵۸‬ آیین زندگی ( اخلاق کاربردی) شریفی، احمدحسین، ‮‭۱۳۴۹‬ - ‭-‬ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دفتر نشر معارف قم ‭۱۳۹۵.‬
16 ‭۴۳۷۹۷‬ ‭۱۵۷۹۲‬ درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران عیوضی، محمدرحیم، ، ‮‭۱۳۵۰‬ - ‭-‬
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها ، دفتر نشر معارف
قم  ‭۱۳۹۰.‬
17 ‭۴۳۷۹۸‬ ‭۱۵۷۹۲‬ درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران عیوضی، محمدرحیم، ، ‮‭۱۳۵۰‬ - ‭-‬
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها ، دفتر نشر معارف
قم  ‭۱۳۹۰.‬
18 ‭۴۳۸۰۰‬ ‭ ۱۴۹۳۷‬ دانش خانواده و جمعیت  ‭-‬ ؛ با همکاری گروه مطالعات زنان و خانواده، پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
 
 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دفتر نشر معارف
قم ‭۱۳۹۷.‬
19 ‭۴۳۸۰۱‬ ‭ ۱۴۹۳۷‬ دانش خانواده و جمعیت  ‭-‬ ؛ با همکاری گروه مطالعات زنان و خانواده، پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دفتر نشر معارف قم ‭۱۳۹۷.‬
20 ‭۴۴۰۰۶‬ ‭۱۸۹۱۱‬ اصول پرستاری کوزیر ‮‭۲۰۱۸‬ (مفاهیم، فرآیندها و تمرینات) برمن، اودری ‭-‬
انتشارات حیدری
تهران  ‭۱۳۹۷.‬
21 ‭۴۴۰۱۱‬ ‭۱۸۹۱۱‬ اصول پرستاری کوزیر ‮‭۲۰۱۸‬ (مفاهیم، فرآیندها و تمرینات) برمن، اودری ‭-‬
انتشارات حیدری
تهران  ‭۱۳۹۷.‬
22 ‭۴۴۰۱۶‬ ‭۱۸۹۱۱‬ اصول پرستاری کوزیر ‮‭۲۰۱۸‬ (مفاهیم، فرآیندها و تمرینات) برمن، اودری ‭-‬
انتشارات حیدری
تهران  ‭۱۳۹۷.‬
23 ‭۴۴۰۲۱‬ ‭۱۸۹۱۱‬ اصول پرستاری کوزیر ‮‭۲۰۱۸‬ (مفاهیم، فرآیندها و تمرینات) برمن، اودری ‭-‬
انتشارات حیدری
تهران  ‭۱۳۹۷.‬
24 ‭۴۴۰۲۶‬ ‭۱۸۹۱۱‬ اصول پرستاری کوزیر ‮‭۲۰۱۸‬ (مفاهیم، فرآیندها و تمرینات) برمن، اودری ‭-‬
انتشارات حیدری
تهران  ‭۱۳۹۷.‬
25 ‭۴۳۸۲۹‬ ‭۱۰۲۲۸‬ انگلیسی برای دانشجویان رشته پزشکی‮‭۱)‬) دیداری، رضا ؛ ویراستار:مینو ورزگر
سمت 
تهران  ‭۱۳۸۷.‬
26 ‭۴۳۸۳۰‬ ‭۱۰۲۲۸‬ انگلیسی برای دانشجویان رشته پزشکی‮‭۱)‬) دیداری، رضا ؛ ویراستار:مینو ورزگر
سمت 
تهران  ‭۱۳۸۷.‬
27 ‭۴۳۹۰۵‬ ‭۱۸۸۸۷‬ آموزش گام به گام روش‌های احیای قلبی ریوی نیک‌روان مفرد، ملاحت، ‮‭۱۳۴۳‬ - ‭-‬
انتشارات حیدری
تهران ‭۱۳۹۷.‬
28 ‭۴۳۹۰۶‬ ‭۱۸۸۸۷‬ آموزش گام به گام روش‌های احیای قلبی ریوی نیک‌روان مفرد، ملاحت، ‮‭۱۳۴۳‬ - ‭-‬
انتشارات حیدری
تهران ‭۱۳۹۷.‬
29 ‭۴۳۹۰۷‬ ‭۱۸۸۸۷‬ آموزش گام به گام روش‌های احیای قلبی ریوی نیک‌روان مفرد، ملاحت، ‮‭۱۳۴۳‬ - ‭-‬
انتشارات حیدری
تهران ‭۱۳۹۷.‬
30 ‭۴۳۹۰۹‬ ‭۱۸۸۸۸‬ مراقبت در منزل برای پرستاران و دانشجویان پرستاری ‭-‬ ‭-‬
انتشارات حیدری
تهران  ‭۱۳۹۶.‬
31 ‭۴۴۰۳۹‬ ‭۱۴۹۹۰‬ راهنمای جامع ترمینولوژی کوهن ۲۰۱۷ ک‍وه‍ن‌، ب‍ارب‍ارا جنسن ؛ ترجمه فاطمه گودرزی.
انتشارات حیدری
تهران  ‭۱۳۹۵.‬
32 ‭۴۴۰۸۵‬ ‭۱۴۵۹۰‬ مرور جامع پرستاری کودکان: بر اساس آخرین سرفصل دروس شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی و منابع کارشناسی ارشد شوقی، مهناز، ‮‭۱۳۵۳‬ - ‭-‬
جامعه نگر
تهران ‭۱۳۹۶.‬
33 ‭۴۴۰۸۶‬ ‭۱۴۵۹۰‬ مرور جامع پرستاری کودکان: بر اساس آخرین سرفصل دروس شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی و منابع کارشناسی ارشد شوقی، مهناز، ‮‭۱۳۵۳‬ - ‭-‬
جامعه نگر
تهران ‭۱۳۹۶.‬
34 ‭۴۴۲۱۶‬ ‭۱۵۰۲۱‬ ‏‫روان‌پرستاری: شامل نکات خط به خط منابع اصلی وزارت بهداشت( باربارابوئر و فورتیناش براساس DSM-V )‬ ... دوگوهر، مازیار، ‏‫۱۳۷۳ -‏‬‬‬ ؛ ویراستار آصف بهنام.
جامعه‌نگر
تهران ‭۱۳۹۸.‬
35 ‭۴۴۲۱۷‬ ‭۱۵۰۲۱‬ ‏‫روان‌پرستاری: شامل نکات خط به خط منابع اصلی وزارت بهداشت( باربارابوئر و فورتیناش براساس DSM-V )‬ ... دوگوهر، مازیار، ‏‫۱۳۷۳ -‏‬‬‬ ؛ ویراستار آصف بهنام.
جامعه‌نگر
تهران ‭۱۳۹۸.‬
36 ‭۴۴۲۲۱‬ ‭۱۴۴۹۸‬ مرور جامع روان‌پرستاری حجتی، حمید، ‮‭۱۳۶۲‬ - ‭-‬
جامعه نگر
تهران ‮ ‭۱۳۹۴.‬
37 ‭۴۴۲۲۲‬ ‭۱۴۴۹۸‬ مرور جامع روان‌پرستاری حجتی، حمید، ‮‭۱۳۶۲‬ - ‭-‬
جامعه نگر
تهران ‮ ‭۱۳۹۴.‬
38 ‭۴۴۲۲۳‬ ‭۱۴۴۹۸‬ مرور جامع روان‌پرستاری حجتی، حمید، ‮‭۱۳۶۲‬ - ‭-‬
جامعه نگر
تهران ‮ ‭۱۳۹۴.‬
39 ‭۴۴۲۶۷‬ ‭۱۸۹۲۳‬ مرور جامع پرستاری داخلی و جراحی بر اساس آخرین ویراست برونر، بلک و فیپس: برای دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری غفاری، سمیه، ‮‭۱۳۵۹‬ -، گردآورنده ‭-‬
جامعه‌نگر
تهران  ‭۱۳۹۷.‬
40 ‭۴۴۲۶۸‬ ‭۱۸۹۲۳‬ مرور جامع پرستاری داخلی و جراحی بر اساس آخرین ویراست برونر، بلک و فیپس: برای دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری غفاری، سمیه، ‮‭۱۳۵۹‬ -، گردآورنده ‭-‬
جامعه‌نگر
تهران  ‭۱۳۹۷.‬
41 ‭۴۴۲۶۹‬ ‭۹۷۳۶‬ پرستاری بهداشت مادران و نوزادن مطابق با سر فصل شورای عالی برنامه ریزی به انضمام سوالات کارشناسی ارشد وپرسش های چهار گزینه‌ای ضیغمی کاشانی ، ربابه، ‮‭۱۳۲۹‬- ‭-‬
جامعه نگر: سالمی 
تهران  ‭۱۳۹۲.‬
42 ‭۴۴۲۷۰‬ ‭۹۷۳۶‬ پرستاری بهداشت مادران و نوزادن مطابق با سر فصل شورای عالی برنامه ریزی به انضمام سوالات کارشناسی ارشد وپرسش های چهار گزینه‌ای ضیغمی کاشانی ، ربابه، ‮‭۱۳۲۹‬- ‭-‬
جامعه نگر: سالمی 
تهران  ‭۱۳۹۲.‬
43 ‭۴۴۲۷۱‬ ‭۹۷۳۶‬ پرستاری بهداشت مادران و نوزادن مطابق با سر فصل شورای عالی برنامه ریزی به انضمام سوالات کارشناسی ارشد وپرسش های چهار گزینه‌ای ضیغمی کاشانی ، ربابه، ‮‭۱۳۲۹‬- ‭-‬
جامعه نگر: سالمی 
تهران  ‭۱۳۹۲.‬
44 ‭۴۴۲۷۷‬ ‭۱۵۰۲۴‬ مرور جامع پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان: بر اساس آخرین سرفصل دروس و منابع کارشناسی ارشد (لودرمیلک و لیفر) کارشناسی، کارشناسی ارشد شوقی، مهناز، ۱۳۵۳ - ‭-‬
جامعه‌نگر
تهران ‭۱۳۹۷.‬
45 ‭۴۴۲۷۹‬ ‭۱۴۵۷۱‬ دستنامه دارویی پرستاران: با تصحیح و مطابقت با داروهای ژنریک ایران به انضمام گیاهان دارویی مهدوی شهری، سیدمسلم، ‮‭۱۳۶۲‬ - ‭-‬
جامعه‌نگر
تهران  ‭۱۳۹۷.‬
46 ‭۴۴۲۸۰‬ ‭۱۴۵۷۱‬ دستنامه دارویی پرستاران: با تصحیح و مطابقت با داروهای ژنریک ایران به انضمام گیاهان دارویی مهدوی شهری، سیدمسلم، ‮‭۱۳۶۲‬ - ‭-‬
جامعه‌نگر
تهران  ‭۱۳۹۷.‬
47 ‭۴۴۲۸۸‬ ‭۱۵۰۲۵‬ تفسیر پیشرفته نوار قلب ‭-‬ ‭-‬
جامعه‌ نگر
تهران ‭۱۳۹۶.‬
48 ‭۴۴۲۸۹‬ ‭۱۵۰۲۵‬ تفسیر پیشرفته نوار قلب ‭-‬ ‭-‬
جامعه‌ نگر
تهران ‭۱۳۹۶.‬
49 ‭۴۴۳۱۰‬ ‭۷۴۲۷‬ کتاب کوچک انفوزیون داخل وریدی داروهای مراقبت ویژه آلگوزین، گری ؛ مترجمین ابولفضل فرهادی،صادق فرهادی
سالمی 
تهران  ‭۱۳۸۹.‬
50 ‭۴۴۳۱۱‬ ‭۷۴۲۷‬ کتاب کوچک انفوزیون داخل وریدی داروهای مراقبت ویژه آلگوزین، گری ؛ مترجمین ابولفضل فرهادی،صادق فرهادی
سالمی 
تهران  ‭۱۳۸۹.‬
51 ‭۴۴۳۱۳‬ ‭۱۳۸۵۲‬ تازه‌های احیای قلبی ریوی در بزرگسالان، اطفال، نوزادان و شرایط ویژه با تاکید بر الگوریتم ‮‭۲۰۱۵‬ انجمن قلب آمریکا یکه‌فلاح، لیلی، ‮‭۱۳۵۴‬ - ‭-‬
جامعه نگر
تهران ‭۱۳۹۵.‬
52 ‭۴۴۳۱۴‬ ‭۱۳۸۵۲‬ تازه‌های احیای قلبی ریوی در بزرگسالان، اطفال، نوزادان و شرایط ویژه با تاکید بر الگوریتم ‮‭۲۰۱۵‬ انجمن قلب آمریکا یکه‌فلاح، لیلی، ‮‭۱۳۵۴‬ - ‭-‬
 
 
جامعه نگر
تهران ‭۱۳۹۵.‬
53 ‭۴۴۳۱۵‬ ‭۱۳۴۴۸‬ اصول مدیریت: خدمات پرستاری و مامایی رحیمی مدیسه، محمد ‭-‬ جامعه‌نگر تهران ‭۱۳۹۵.‬
54 ‭۴۴۳۱۸‬ ‭۱۸۹۶۰‬ مرور آزمون مبانی مراقبت‌های پرستاری پوتر و پری ‮‭۲۰۱۸‬ به همراه پاسخ‌های تشریحی ... کریمی راد، محمدرضا، ‮‭۱۳۶۸‬ - ‭-‬
جامعه‌نگر
تهران ‮ ‭۱۳۹۷.‬
55 ‭۴۴۳۱۹‬ ‭۱۸۹۶۰‬ مرور آزمون مبانی مراقبت‌های پرستاری پوتر و پری ‮‭۲۰۱۸‬ به همراه پاسخ‌های تشریحی ... کریمی راد، محمدرضا، ‮‭۱۳۶۸‬ - ‭-‬
جامعه‌نگر
تهران ‮ ‭۱۳۹۷.‬
56 ‭۴۴۴۱۵‬ ‭۱۵۰۲۷‬ اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه‌‌ای تجویدی، منصوره، ‏‫۱۳۵۰ -‏‬ ‭-‬
جامعه نگر
تهران ‭۱۳۹۶.‬
57 ‭۴۴۴۱۶‬ ‭۱۵۰۲۷‬ اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه‌‌ای تجویدی، منصوره، ‏‫۱۳۵۰ -‏‬ ‭-‬
جامعه نگر
تهران ‭۱۳۹۶.‬
58 ‭۴۴۴۱۷‬ ‭۱۸۹۳۷‬ مراقبت‌های پرستاری در منزل بر اساس سرفصل آموزشی شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی ‭-‬ ‭-‬
جامعه‌نگر
تهران  ‭۱۳۹۷.‬
59 ‭۴۴۴۱۸‬ ‭۱۸۹۳۷‬ مراقبت‌های پرستاری در منزل بر اساس سرفصل آموزشی شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی ‭-‬ ‭-‬
جامعه‌نگر
تهران  ‭۱۳۹۷.‬
60 ‭۴۴۴۲۲‬ ‭۱۱۷۴۱‬ نکات طلایی ارشد پرستاری - داخلی -جراحی ،روان پرستاری ،پرستاری کودکان ،پرستاری و بهداشت مادران ونوزادان،پرستاری و بهداشت جامعه شوکتی احمد آباد ،مصطفی، ‮‭۱۳۶۰‬- ‭-‬
جامعه نگر 
تهران ‭۱۳۹۲.‬
61 ‭۴۴۴۲۳‬ ‭۱۱۷۴۱‬ نکات طلایی ارشد پرستاری - داخلی -جراحی ،روان پرستاری ،پرستاری کودکان ،پرستاری و بهداشت مادران ونوزادان،پرستاری و بهداشت جامعه شوکتی احمد آباد ،مصطفی، ‮‭۱۳۶۰‬- ‭-‬
جامعه نگر 
تهران ‭۱۳۹۲.‬
62 ‭۴۴۴۲۷‬ ‭۴۰۳۷۴‬ پرستاری سلامت جامعه - سلامت جامعه،سلامت فرد و خانواده،بهداشت محیط  بر اساس... ای‍ل‍درآب‍ادی‌، اس‍ح‍ق‌ ‭-‬
جامعه‌نگر
تهران ‭۱۳۹۷.‬
63 ‭۴۴۴۶۴‬ ‭ ۱۵۰۳۱‬ پرستاری کودکان: شامل نکات خط به خط منابع اصلی وزارت بهداشت (ونگ): براساس آخرین سرفصل دروس شورای عالی برنامه‌ریزی ... دوگوهر، مازیار، ‏‫۱۳۷۳ -‏‬‬‬ ؛ ویراستار آصف بهنام.
جامعه نگر
تهران ‭۱۳۹۸.‬
64 ‭۴۴۴۶۵‬ ‭ ۱۵۰۳۱‬ پرستاری کودکان: شامل نکات خط به خط منابع اصلی وزارت بهداشت (ونگ): براساس آخرین سرفصل دروس شورای عالی برنامه‌ریزی ... دوگوهر، مازیار، ‏‫۱۳۷۳ -‏‬‬‬ ؛ ویراستار آصف بهنام.
 
 
جامعه نگر
تهران ‭۱۳۹۸.‬
65 ‭۴۴۴۶۸‬ ‭ ۱۵۰۳۲‬  پرستاری بهداشت مادران و نوزادان شامل نکات خط به خط منابع اصلی وزارت بهداشت (لیفر و لودرمیلک) ... دوگوهر، مازیار، ‏‫۱۳۷۳ -‏‬‬‬  ؛ ویراستار آصف بهنام. جامعه نگر تهران ‭۱۳۹۸.‬
66 ‭۴۴۴۶۹‬ ‭ ۱۵۰۳۲‬  پرستاری بهداشت مادران و نوزادان شامل نکات خط به خط منابع اصلی وزارت بهداشت (لیفر و لودرمیلک) ... دوگوهر، مازیار، ‏‫۱۳۷۳ -‏‬‬‬  ؛ ویراستار آصف بهنام.
جامعه نگر
تهران ‭۱۳۹۸.‬
67 ‭۴۴۴۷۰‬ ‭۹۴۲۱‬ بررسی وضعیت سلامت شهدادی ،حسین ؛ همکاران مهین بدخش ...[و دیگران ]
جامعه‌نگر
تهران  ‭۱۳۸۸.‬
68 ‭۴۴۴۷۱‬ ‭۹۴۲۱‬ بررسی وضعیت سلامت شهدادی ،حسین ؛ همکاران مهین بدخش ...[و دیگران ]
جامعه‌نگر
تهران  ‭۱۳۸۸.‬
69 ‭۴۴۳۱۲‬ ‭۱۶۱۳۰‬ اص‍ول‌ آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ار: راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ار ج‍ه‍ت‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ اع‍ض‍ای‌ ت‍ی‍م‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ م‍ه‍اج‍ر، ت‍ان‍ی‍ا، ۱۳۳۲ - ‭-‬
س‍ال‍م‍ی‌
ت‍ه‍ران‌ ‭۱۳۸۹.‬
70 ‭۴۴۴۸۱‬ ‭۱۲۷۷۷‬ روانشناسی پرورشی نوین - روانشناسی یادگیری و آموزش سیف، علی اکبر، ‮‭۱۳۲۰‬- ‭-‬
دوران 
تهران ‭۱۳۹۳.‬
71 ‭۴۴۴۸۳‬ ‭۱۴۴۸۳‬ اندازه‌گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی س‍ی‍ف‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر‏‫، ۱۳۲۰ -‬ ‭-‬
دوران
تهران ‭۱۳۹۵.‬
72 ‭۴۴۴۸۴‬ ‭۱۴۴۸۳‬ اندازه‌گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی س‍ی‍ف‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر‏‫، ۱۳۲۰ -‬ ‭-‬
دوران
تهران ‭۱۳۹۵.‬
73 ‭۴۴۴۸۷‬ ‭۱۱۹۸۶‬ اصول یادگیری و روش آموزش به مددجو حسینی، میرمحمد، ، ‮‭۱۳۴۵‬ - ‭-‬
بشری، : تحفه
تهران  ‭۱۳۸۹.‬
74 ‭۴۴۴۸۸‬ ‭۱۱۹۸۶‬ اصول یادگیری و روش آموزش به مددجو حسینی، میرمحمد، ، ‮‭۱۳۴۵‬ - ‭-‬
بشری، : تحفه
تهران  ‭۱۳۸۹.‬
75 ‭۴۴۴۹۰‬ ‭ ۱۴۴۹۰‬ صفر تا صد پرستاری داخلی جراحی ‭-‬ ‭-‬
انتشارات علمی سنا
تهران ‭۱۳۹۸.‬
76 ‭۴۴۵۰۱‬ ‭۱۸۹۹۲‬ ف‍ارم‍اک‍وت‍راپ‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ ق‍ل‍ب‍ی‌ (ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ار و ف‍رآی‍ن‍د پ‍رس‍ت‍اری‌) ل‍ی‍ل‍ی‌، ل‍ی‍ن‍دا ل‍ی‍ن‌ ؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍رج‍ان‌ س‍ی‍دم‍ظه‍ری‌
ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌
ت‍ه‍ران‌ ‭۱۳۷۹.‬
77 ‭۴۴۵۰۴‬ ‭ ۱۵۰۳۶‬ پرستاری داخلی و جراحی: ویژه‌ی پرستاری، پرستاری مراقبت‌های ویژه... کریمی‌ تنگ‌آبی، صبا، ‏‫۱۳۶۸ -‬ ؛ زير نظرحميد شريف‌نيا.
گروه تالیفی دکتر خلیلی
تهران ‭۱۳۹۳.‬
78 ‭۴۴۵۰۵‬ ‭ ۱۵۰۳۶‬ پرستاری داخلی و جراحی: ویژه‌ی پرستاری، پرستاری مراقبت‌های ویژه... کریمی‌ تنگ‌آبی، صبا، ‏‫۱۳۶۸ -‬ ؛ زير نظرحميد شريف‌نيا.
گروه تالیفی دکتر خلیلی
تهران ‭۱۳۹۳.‬
79 ‭۴۴۵۰۷‬ ‭ ۱۵۰۳۷‬  پرستاری بهداشت جامعه (همراه با پاسخنامه تشریحی) ویژه مجموعه پرستاری ... ‭-‬ ؛ زیر نظر حمید شریف‌نیا.
گروه تالیفی دکتر خلیلی
تهران ‭۱۳۹۴.‬
80 ‭۴۴۵۰۸‬ ‭ ۱۵۰۳۷‬  پرستاری بهداشت جامعه (همراه با پاسخنامه تشریحی) ویژه مجموعه پرستاری ... ‭-‬ ؛ زیر نظر حمید شریف‌نیا.
گروه تالیفی دکتر خلیلی
تهران ‭۱۳۹۴.‬
81 ‭۴۴۵۱۱‬ ‭ ۱۵۰۳۸‬ بانک سوالات ایران IQB : زبان (همراه با پاسخنامه کاملا تشریحی) ویژه کلیه شرکت‌کنندگان آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت و علاقه‌مندان زبان انگلیسی شاهرضا، سارا، ‏‫۱۳۶۴ -‏‏ ؛ ویراستاران آیدین نفری... [و دیگران].
گروه تالیفی دکتر خلیلی
تهران ‭۱۳۹۸.‬
82 ‭۴۴۶۱۳‬ ‭۱۵۰۴۸‬ تشخیص و درمان طب اورژانس ب‍راون‌، آن‍ت‍ون‍ی‌ ؛ ترجمه محمدحسین قربانی.
کتاب ارجمند
تهران ‭۱۳۹۷.‬
83 ‭۴۴۶۱۴‬ ‭۱۵۰۴۸‬ تشخیص و درمان طب اورژانس ب‍راون‌، آن‍ت‍ون‍ی‌ ؛ ترجمه محمدحسین قربانی.
کتاب ارجمند
تهران ‭۱۳۹۷.‬
84 ‭۴۴۶۴۳‬ ‭ ۱۵۰۵۳‬ راهنمای جیبی معاینه فیزیکی و گرفتن شرح حال ب‍ی‍ک‍ل‍ی‌، ‏‫ل‍ی‍ن‌ اس.‬  ؛ ترجمه زهرا محمدی،سمیه کریمی
ارجمند
تهران ‭۱۳۹۶.‬
85 ‭۴۴۶۴۴‬ ‭ ۱۵۰۵۳‬ راهنمای جیبی معاینه فیزیکی و گرفتن شرح حال ب‍ی‍ک‍ل‍ی‌، ‏‫ل‍ی‍ن‌ اس.‬  ؛ ترجمه زهرا محمدی،سمیه کریمی
ارجمند
تهران ‭۱۳۹۶.‬
86 ‭۴۴۶۴۵‬ ‭ ۱۵۰۵۳‬ راهنمای جیبی معاینه فیزیکی و گرفتن شرح حال ب‍ی‍ک‍ل‍ی‌، ‏‫ل‍ی‍ن‌ اس.‬  ؛ ترجمه زهرا محمدی،سمیه کریمی
ارجمند
تهران ‭۱۳۹۶.‬