1. طرح مسئله توسط پژوهشگر
 2. معرفی به مشاور جهت تعیین عنوان
 3. معرفی به مشاور جهت عدم تکراری بودن موضوع و پیدا کردن پژوهش­های مشابه
 4. ارائه مشاوره پروپوزال‌نویسی جهت نوشتن پروپوزال
 5. بررسی و تأیید پروپوزال توسط مشاور اپیدمیولوژی
 6. تعیین حجم نمونه توسط مشاور آمار
 7. ثبت پروپوزال در سامانه پژوهان توسط مجری
 8. بررسی پروپوزال در جلسه شورای پژوهشی بیمارستان از طریق سامانه پژوهان
 9. ارسال طرح تصویب شده به مدیر پژوهشی معاونت تحقیقات و فن آوری جهت دریافت کد اخلاق و شروع به کار
  جمع آوری داده‌ها
 10. تجزیه و تحلیل آماری توسط مشاور آمار
 11. نوشتن مقاله با راهنمایی مشاور
 12. راهنمایی جهت انتخاب مجله مناسب
 13. همکاری جهت سابمیت مقاله